ADRENALİN AMPUL

FORMÜLÜ

Bir ampul (1 ml)  
Adrenalin kristalize
1 mg
Sodyum klorür
8 mg
Hidroklorik asit (%10)
0.0018 ml
Sodyum metabisülfit
1 mg
Enjeksiyonluk su y.m.
1 ml

içermektedir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri

Adrenalin a ve b-adrenerjik reseptörler üzerinden etki gösteren katekolamin türevi direkt etkili sempatomimetik bir ajandır. Adrenalin, kardiyovasküler sistemdeki etkisiyle kalp debisini ve kalp atış hızını artırırken, total periferik damar rezistansını düşürür. Adrenalinin koroner kan akım hızını artırıcı etkisi, diğer damar yataklarında yaptığı etkilere göre çok daha belirgindir. Bununla birlikte adrenalin, mezenterik, ekstremite ve beyin damarlarındaki kan akımını belirgin olarak artırırken; cilt, mukoza ve renal kan akımını azaltmaktadır. Adrenalin, bronş düz kaslarını gevşetmekte ve hava yollarının rezistansını azaltmaktadır. Adrenalinin bronkodilatör etkisinde, bronş ve bronşiyol düz kaslarını gevşetmesi yanında vazokonstrüktör etkisiyle mukoza ödemini azaltması da rol oynamaktadır. Ancak bronkodilatör olarak kullanımı, daha selektif bronkodilatör ilaçların ortaya çıkmasıyla birlikte azalmıştır. Adrenalin mide-barsak ve mesane çeper düz kaslarını gevşetir. İris radyal düz kasını a adrenerjik reseptörler aracılığıyla kastırarak midriyazise neden olur ancak akomodasyon felci oluşturmaz. Pilomotor düz kasların kasılması sonucunda ciltte tavuk derisi benzeri görünüm oluşabilir. Adrenalin submaksiller ve sublingual tükürük bezlerinin mukus salgılayan hücrelerini uyararak yapışkan ve koyu salya salgılanmasına neden olur. Adrenalin, karaciğerde glikojenin glukoza yıkımını (glikojenoliz) artırarak hiperglisemi oluştururken, yağ dokusu hücrelerini etkileyerek lipolizi artırır.

Farmakokinetik Özellikleri

Bağırsakta enzimatik parçalanmaya uğraması ve karaciğerde ilk geçiş eliminasyonuna maruz kalması nedeniyle oral yoldan alındığında adrenalin neredeyse tamamen etkisizdir. İntramüsküler veya subkutan enjeksiyon sonrasında ise etkisini hızlı bir şekilde göstermektedir. Subkutan yol daha yavaş bir emilim olanağı sağladığından, acil durumlarda intramüsküler uygulama tercih edilmelidir. Adrenalinin plazma yarı ömrü 2,5 dakikadır. Ancak subkutan veya intramüsküler olarak uygulandığında lokal vazokonstrüktör etkisi absorbsiyon hızını yavaşlatmaktadır. Adrenalin barsak çeperinde bulunan monoaminoksidaz (MAO) enzimi tarafından hızla parçalanmaktadır.

ENDİKASYONLARI

Allerjenlere ve ilaçlara bağlı olarak gelişen bronkospazmlarda ve kardiyak arreste bağlı ritim bozukluklarında ortaya çıkan semptomların giderilmesinde endikedir. Adrenalin ampul çeşitli etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan anaflaktik şok olgularında da kullanılmaktadır.

KONTRENDİKASYONLARI

Adrenalin, koroner ve konjestif kalp yetmezliklerinde (Angina pektoris ve myokard infarktüsü), hipertiroidizm, hipertansiyon, taşiaritmiler, dar açılı glokom ve halojenli hidrokarbon türevleri ile yapılan genel anestezilerde kontrendikedir.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Adrenalin ampul geriatrik hastalarda, Diabetes mellitus’u veya kardiyovasküler rahatsızlıkları olanlarda ve/veya sempatomimetik aminlere duyarlılığı artıran ilaçlar (MAO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, kokain, glukokortikoidler) kullanan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Adrenalin ampul bronşiyal astmalı hastalarda; ciddi amfizemi ve aynı zamanda dejeneratif kalp hastalığı olanlarda ve psikonörotik hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Adrenalin ampul, tremor, halsizlik, terleme, anksiyete, taşikardi, palpitasyon, ektopik atışlar, baş ağrısı, baş dönmesi, ciltte solukluk ve soğuma yapabilmektedir. Bunlara ek olarak, kalpte ciddi aritmiler ve hipertansiyon gibi yan etkilere de neden olabilmektedir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

MAO inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, kokain, rezerpin, guanetidin ve benzeri adrenerjik nöron blokörleri ve glukokortikoidlerle tedavi olanlarda adrenaline duyarlılık artar.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Adrenalin 1 mg/ml ampul tercihen subkütan olarak enjekte edilir. Kas içine de yapılabilir ancak gluteus kasları kullanılmamalıdır (Bu bölge derisinde anaerob mikroorganizmalar kolonize olabilir ve adrenalinin vazokonstriktör etkisi, hipoksiye neden olarak Clostridium welchii enfeksiyonunun oluşmasını hızlandırabilir). Acil durumlarda Adrenalin 1 mg/ml ampul dilüe edilerek çok yavaş intravenöz enjeksiyon şeklinde verilebilir. Kalp durması halinde dilüe Adrenalin solüsyonu intrakardiyak enjeksiyon veya endotrakeal instilasyonla ver ilebilir. Kalbe enjekte edildiğinde kalp masajı da uygulanmalıdır. Bu şekilde ilacın koroner sirkülasyona katılması sağlanır. Adrenalin 1 mg/ml ampul dilüe edilerek lokal olarak deri, mukoza ve doku yüzeylerine uygulanabilir. Bunun için ıslak pansuman veya sprey şekilleri kullanılır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Aşırı doz adrenalin alınması durumunda, önce a-adrenerjik reseptör blokörü bir ilaç (fentolamin) i.v. olarak uygulanır. Daha sonra propranolol gibi bir b-adrenerjik reseptör blokörü uygulanır. Enjeksiyonluk a-blokör ilaç bulunmadığı takdirde 25 mg dozda klorpromazin enjekte edilir.

SAKLAMA KOŞULLARI

Oda sıcaklığında (25 °C), ışıktan uzakta ve çocukların erişemeyecekleri yerlerde saklayınız.

TİCARİ ŞEKLİ VE AMBALAJ İÇERİĞİ

1 ml’lik 10 ampul içeren ambalajlarda.