POTASYUM KLORÜR AMPUL

FORMÜLÜ

Bir ampul (10 ml)

Potasyum Klorür
1,490 g
(= 19,94 mEq Potasyum)
İnj. distile su y.m.
10 ml
 

içermektedir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Farmakodinamik Özellikleri

Potasyum organizma için gerekli olan bir elektrolittir. Potasyum en çok meyve ve sebzelerde bulunur. Beslenme ile alınan potasyumun % 90’ı mide barsak kanalından emilir. Potasyum intraselüler sıvıda yüksek, ekstraselüler sıvıda ise düşük konsantrasyonda bulunur. Potasyumun hücre dışına çıkması sodyum iyonunun içeri girmesine paralel olarak gerçekleşir. Ekstraselüler sıvıda hidrojen iyonunun konsantrasyonu arttığında (asidoz) potasyumun hücreden çıkışı fazlalaşır. Asidozla birlikte hiperkalemi oluşur. Bu olayın tersi olursa bu kez alkalozla birlikte hipokalemi gözlenir. Hipokalemi durumunda vücuda potasyum verilerek denge sağlanır. Plazma potasyum konsantrasyonunun normal sınırları 3,5-5 mEq/L olarak kabul edilir. Konsantrasyon 3,5 mEq/L’den az ise hipokalemi ve 5 mEq/L’den fazla ise hiperkalemi gerçekleşir.

Farmakokinetik Özellikleri

İ.V. yoldan uygulanan potasyum büyük oranda böbreklerden atılır. Potasyum böbreğin distal tübüllerinden sodyum ve hidrojen iyonlarıyla değiştirilmek suretiyle itrah edilir. Aldosteron, potasyumun tübüllerden sekresyonunu stimüle eder. Bir miktar potasyum feçesle elimine edilir ve çok az miktarı ise tükürük ve terle vücuttan uzaklaştırılır.

ENDİKASYONLARI

Potasyum eksikliğinin yol açtığı hipotansiyon, kalpte ritim bozukluğu, myalji, güçsüzlük, çizgili kas krampları, rabdomiyoliz, mide barsak kanalından potasyum kaybının arttığı durumlar (örn. diyare), pilor stenozu, uzun süren kusma ile ortaya çıkan durumlar (örn. metabolik alkaloz), diyetle alınan potasyumun azalması halleri, güçlü diüretiklerle (örn. furosemid) uzun süren tedaviye bağlı potasyum kayıpları, Cushing sendromu ve dijital zehirlenmelerinde kullanılır.

KONTRENDİKASYONLARI

Anüri ve oligüri hallerinde ve Addison hastalığı bulunanlarda kontrendikedir. Potasyum Klorür Ampul, renal ve adrenal yetmezliği olanlar ile kalp hastalığı bulunanlarda yalnızca hekim gözetimi altında uygulanmalıdır.

UYARILAR / ÖNLEMLER

Potasyum klorürün damar içine uygulanması enjeksiyon bölgesinde ağrı ve flebite neden olabilir. Tıbbi bir zorunluluk yoksa, Potasyum Klorür Ampul izotonik çözeltiler içerisinde i.v. infüzyonla uygulanmalıdır. Potasyum tuzları, renal ve adrenokortikal yetmezliği, kalp hastalığı, ciddi yanıkları bulunan hastalar ile potasyum tutucu diüretik kullanan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Uygulama sonunda şiddetli bulantı-kusma ve karın bölgesinde kramplar oluşursa tedaviye son verilmelidir. Potasyum Klorür Ampulün yüksek dozlarda uygulanmasıyla ölüm meydana gelebilir. Potasyum Klorür Ampul kesinlikle doktor tarafından belirlenen dozlarda ve hastanede görevli sağlık personeli tarafından uygulanmalıdır.

YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER

Potasyum klorür uygulanması ile hiperkalemi gelişebilir. Kanda potasyum seviyesinin artışı sonucunda, ekstremitelerde parestezi, kas güçsüzlüğü, paraliz, hipotansiyon, kalp bloku, kalp durması, bulantı-kusma, diyare ve abdominal bölgede kramplar görülebilir.

İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞMELER

Potasyum Klorür Ampul, potasyum tutucu diüretiklerle birlikte uygulanmamalıdır. Ayrıca Potasyum Klorür Ampul, kalp yetmezliğinde kullanılan digoksin ve digitoksinin etkisini azaltacağından kombine kullanımdan kaçınılmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Potasyum Klorür Ampul i.v. yoldan direkt veya i.v. infüzyonla verilir. Enjeksiyon bölgesinde ağrı ve flebit oluşturabileceğinden, i.v. infüzyonla uygulanması önerilir. İntravenöz yoldan potasyum klorür verilirken, infüzyon kural olarak saatte en çok 20 mEq potasyum girmesini sağlayacak şekilde yapılmalı, solüsyon litrede 40 mEq’dan fazla potasyum içermemeli ve hastanın serum potasyum düzeyi ile EKG verileri yakından izlenmelidir. Potasyum Klorür Ampul 19,94 mEq potasyum içerdiğinden 1 saat içinde bir ampul i.v. infüzyonla uygulanabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ

Doz aşımında, bulantı-kusma, abdominal bölgede kramplar, dayanıksızlık, güçsüzlük, mental konfüzyonlar, kalp durması ve paraliz görüldüğü anda potasyum klorür uygulanması kesilir. Beslenme ile potasyum alımına ara verilir ve potasyum tutucu diüretik uygulanması durdurulur. Ciddi kardiyak toksisite görülürse, derhal i.v. yoldan % 10’luk kalsiyum glukonat uygulanır. Ek olarak, izotonik sodyum bikarbonat solüsyonu veya 20-25 I.U. kristalize insülin içeren hipertonik (% 20) glukoz solüsyonu da i.v. infüzyonla uygulanabilir. Potasyum Klorür Ampul gebelerde mutlak zorunluluk olmadıkça kullanılmamalıdır. Süt verme dönemindeki annelerde ise yalnızca acil durumlarda ve doktor gözetiminde kullanılmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

Orijinal ambalajında, oda sıcaklığı (25 ºC) nın altında, ışıktan uzakta ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.

TİCARİ ŞEKLİ

10 ml’lik 6 ampul içeren ambalajlarda.