Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ana Sayfa >>>

NATO FİNANSMANLI İHALELERE KATILMAYA İSTEKLİ FİRMALARA

"NATO TESİS GÜVENLİK BELGESİ" TANZİMİNE YÖNELİK

(İLK MÜRACAAT VE YENİLEME DÂHİL) BİLGİ NOTU

 

1. NATO finansmanlı ihalelerde, firmalar tarafından kullanılan "NATO Güvenlik Belgesi uygulamadan kaldırılmış olup, mevcut belgeler sürelerinin bitimine kadar geçerli olmaya devam edecektir.

2. "NATO HİZMETE ÖZEL" gizlilik dereceli NATO ihalelerinde NATO Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) aranmamaktadır. NATO Güvenlik Dokümanında yer aldığı şekilde bundan böyle "NATO ÖZEL" ve "NATO GİZLİ" gizlilik dereceli NATO ihalelerine katılmak isteyen firmaların NATO GİZLİ Gizlilik Dereceli TGB alması gerekmektedir.

3. NATO GİZLİ TGB, bu belgeye sahip olan firmanın, konuşlanmış olduğu mekânın fizikî güvenlik önlemleri bakımından NATO tarafından aranan kriterleri karşıladığı ve firmanın "bilmesi gereken" prensibine göre NATO ile ilgili bilgi ve belgelere erişmesi söz konusu olan personelinin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılarak olumlu sonuç alındığı anlamına gelmektedir.

4. NATO GİZLİ TGB almak isteyen firmalar tarafından izlenecek yol aşağıda açıklanmıştır:

a. www.msb.gov.tr/Birimler/TEKHIZ/TekHizDSavunmaSan.htm internet adresinde "Tesis Güvenlik Belgeleri" başlığı altında yer alan bilgiler, savunma sanayii firma/kuruluşlarının belgelendirme işlemlerine ilişkindir. Bu nedenle NATO finansmanlı ihalelere katılmaya istekli "NATO GİZLİ" TGB almak isteyen "müşavir" veya "müteahhit" firma/kuruluşlar için yapılan işin özelliğine uygun denetim kriterleri oluşturulmuş olup, bu kriterler EK-Ç ve EK-D'de sunulmuştur.

b. NATO GİZLİ gizlilik dereceli TGB almak isteyen firmalar, "NATO GİZLİ" gizlilik dereceli TGB almak istediklerini belirten iki adet dilekçe ile Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığına (Dışişleri Bakanlığına) müracaat edeceklerdir. Tesis Güvenlik Belgesi işlemlerinin başlatılabilmesine yönelik dilekçe EK'inde bulunması gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir. Firma/Kuruluşlar, belirtilen tüm belgeleri, yazacakları dilekçe EK'inde Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığına (Dışişleri Bakanlığına) göndereceklerdir.

(1) EK-A'da örneği verilen onaylı protokol sureti (2 adet) ve protokolde belirtilen Ön İnceleme Ücreti (200 ABD Doları karşılığı TL.)'nin yatırıldığını gösterir makbuz veya onaylı sureti.

(2) Aşağıdaki konularla ilgili açıklayıcı bilgiler :

•  Şirketi/Kuruluşu idare ve temsil etmeye yetkili kişiler, gizlilik dereceli bilgilere nüfuza yetkili personel ve tesis güvenlik koordinatörünün kimlikleri ve T.C. Kimlik Numaraları.

•  Şirketin açık adı ve adresi, ana tesisin ve varsa diğer irtibat bürolarının adresleri.

•  Telefon, telex ve telefaks numaraları ile varsa e-mail adresi.

(ç) Ticaret sicil numarası, vergi numarası.

(d) Kuruluş tarihi ve kuruluş amacı.

(e) Kurucuların kimlikleri, hissedarları, denetçiler, vb.

•  Ana sözleşmesi, sermayesi.

(g) Hâlihazırda üstlendiği veya yer aldığı projeler.

(ğ) Son bilanço durumu.

(h) Güvenlik koordinatörü olarak teklif edilen kişinin kimliği.

(3) Şirketi/Kuruluşu idare ve temsil etmeye yetkili kişiler, gizlilik dereceli bilgilere nüfuza yetkili personelin Şahıs Güvenlik Belgelerine (ŞGB) ilişkin başvuru evrakları;

•  Başvuru yapılan personelin isim listesi ve görevleri,

(b) Örneği EK-B'de verilen formata uygun olarak hazırlanmış, başvurulan her bir personel için 3'er (üçer) adet hazırlanan Nüfus Cüzdanı Sureti ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (İstenilen bilgiler ve formdaki soruların yanıtları; kısaltma yapılmadan açıkça yazılır ve noksansız doldurulur. Formun her bir suretine 4,5x6 cm. ebadında son 6 ay içinde ön cepheden çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf yapıştırılır. Fotoğraflar şirket/kuruluş yetkilisi tarafından onaylanarak mühürlenir. Formun fotokopiyle çoğaltılmış suretleri kabul edilmez.)

(c) Başvuru yapılan personel için Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınmış, 1 (bir) adet asıl 2 (iki) adet Şirket/Kuruluş tarafından"Aslı Gibidir" onaylı fotokopi olmak üzere toplam 3 (üç) adet Adlî Sicil Belgesi (Başvuru tarihinde Adlî Sicil Belgesinin tarihi 3 (üç) ayı geçmemiş olmalıdır.)

(ç) Başvurulan personele ait 2 (iki) adet 2.5x3 cm. ebadında, son 6 ay içerisinde çekilmiş renkli vesikalık (pul) fotoğraf.

(d) ŞGB alındıktan sonra Örneği EK-C'de verilmiş formata uygun olarak her bir personel için hazırlanmış beyanname. (Beyanname iki nüsha olarak düzenlenip, belge tanzim edilen şahıslara imzalatılır ve onaylanır. Bunlardan biri ŞGB alınmasını müteakip MSB.lığına gönderilirken diğeri kuruluş güvenlik biriminde dosyada muhafaza edilir.)

(4) 5188 Sayılı Kanun kapsamında Özel Güvenlik Teşkilâtının oluşturulduğunu/uygulandığını gösterir belge.

(5) Tesis Güvenlik El Kitabı (1 adet). Bu kitapta, aşağıda ana başlıkları belirtilen hususların, EK-Ç ve EK-D'de yer alan denetim kriterleri dikkate alınarak nasıl sağlandığının açıklanması gerekmektedir;

•  Fizikî Güvenliğin Sağlanması,

•  Yangın Tehlikesine Karşı Güvenliğin Sağlanması,

•  Toplantı Odalarının Güvenliğinin Sağlanması,

(ç) Personel Güvenliğinin Sağlanması,

•  Evrak, Doküman, Malzeme Güvenliğinin Sağlanması,

•  Kontrollü Oda/Bölge Teşkili ve Güvenliğinin Sağlanması,

•  Bilgisayar ve OBİ Güvenliğinin Sağlanması.

(6) Çevre emniyet tedbirlerini gösterir kroki.

•  Yukarıda istenen tüm belgeler, üzerinde firmanın adı/ünvanı ve "NATO GiZLİ" TGB Dosyası" yazılı siyah klasör içerisinde teslim edilecektir.

ç. Tesisin bağlı olduğu şirketin/kuruluşun sahiplerinin, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, genel müdür ve yardımcılarının ve gizlilik dereceli konulara nüfuz edebilecek yetkilendirilmiş diğer personelinin şahıs güvenlik belgesi düzenlemeye esas olarak güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmalarının tamamlanması, "NATO GİZLİ" TGB denetlenmesinin ön şartlarından biridir.

d. Daha sonra; gönderilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılan ön inceleme neticesinde olumlu kanaat hâsıl olduğu takdirde, İçişleri Bakanlığı ile koordineyi takiben Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin de katılımıyla bir heyet teşkil edilir ve uygun bir tarihte tesis denetlenir.

e. Denetim şirketin/kuruluşun güvenlikle ilgili uygulamalarının ve tesisin fizikî durumunun, "NATO GİZLİ" gizlilik derecesini taşıyan bilgi ve malzemeyi korumak ve projeyi emniyetli olarak yürütmek bakımından yeterli olup olmadığı, şirkette/kuruluşta Tesis Güvenlik El Kitabında belirtilen hususların tamamının uygulanıp uygulanmadığı incelenir.

f. Denetim heyeti tarafından, şirketin/kuruluşun almış olduğu güvenlik önlemlerinin yeterli bulunması durumunda , denetimi yapılan kuruluşa ve Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Merkez Kurulu Başkanlığına (Dışişleri Bakanlığına) yazılı olarak "NATO GİZLİ" TGB için yeterli bulunduğu Protokol gereği 500 ABD Doları karşılığı TL. belge tanzim ücretinin yatırılmasını müteakip belge tanzim edilebileceği rapor edilir.

g. Firma /kuruluş, belge tanzim ücreti olan 500 ABD Doları karşılığı TL.'nin yatırdığını gösterir dekontu ön yazı ekinde Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığına (Dışişleri Bakanlığına) ve MSB. Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına gönderir.

ğ. "NATO GİZLİ" TGB, Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtı Merkez Kurulu Başkanlığı'nca düzenlenerek firmaya gönderilir. Verilen belge, iptali gerektiren bir durumla karşılaşılmadığı sürece, 5 (beş) yıl süreyle geçerlidir.

EKLER :

İstek ve Özellikler 1(EK-Ç)

İstek ve Özellikler 2(EK-D)