ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Gata Kanunu'ndan Doğan İşlemler
  DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN KABUL EDİLMEMESİ


  KARARLAR
  geri

  DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMA İÇİN YAPILAN BAŞVURUNUN KABUL EDİLMEMESİ

  ÖZETİ:Doçent unvanını taşıyan davacı tabip subayın, ilan edilen boş doçentlik kadrosuna vaki müracaatının GATA Kanunu’nun 21 ve GATA Yönetmeliği’nin 36 ncı maddeleri uyarınca değerlendirilerek bir sonuca gidilmesi gerekirken; davacı hakkında mevzuatın öngördüğü bu prosedür işletilmeden, yapılan başvurunun reddine dair idari işlem hukuka aykırıdır.

    Davacının 21 Ekim 1997 tarihinde kayda geçen dava dilekçesi ile savunmaya karşı verdiği ve 28 Aralık 1997 tarihinde kayda geçen cevap layihasında; Genelkurmay Başkanlığının 16.7.1997 gün ve PER.4033-31-97/Per.D.Ynt.(7) sayılı emri ile ilan edilen GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servis Şefi Yardımcılığı Doçent kadrosuna atanması için yapmış olduğu müracaatının, Genelkurmay Başkanlığı tarafından GATA Kanununun 21 nci ve GATA Yönetmeliğinin 36 ncı maddeleri gereğince uygun görülmediği Dz.K.K.lığının 6 Ekim 1997 gün ve PER.4033-1160-97/Sb.Atm.ve Kd.Ş.(Atm.İşl.) sayılı emri ile bildirildiğini ve bu doçentlik kadrosuna yalnız Hv.Doç.Tbp.Yb...............’nın müracaatının uygun görülerek atamasının yapıldığını, doçentliğe atanma işlemlerinin nasıl yapılacağının GATA kanununun 21 nci ve GATA Yönetmeliğinin  36 ncı maddelerinde açıkça belirtildiğini, adı geçen kanun ve yönetmeliğin belirtilen maddelerine göre doçentlik kadrosuna atanmak için yapılan başvuruda Genelkurmay Başkanlığının iznine gerek olmadığının görüldüğünü, doçentlik kadrosuna atamanın yapılabilmesi için üç profesör tarafından aday hakkında mütalaları ile GATA Komutanının adaylar hakkındaki mütalaası da dikkate alınarak yapılması gerektiğini, kendisininde boş bulunan doçentlik kadrosuna atanması için müracaatta bulunmasına rağmen, şahsı hakkında üç profesör tarafından hazırlanması gereken mütalâalarına gerek görülmeden müracaatının uygun görülmediğini, buna karşın aynı kadro için müracaat eden Doç.Hv.Tbp.Yb. ...........’nın müracaatının uygun görülerek atamasının yapıldığını ve tek doçent kadrosunun işgaline yol açtığını gerek usül, gerek esas yönünden hukuka aykırı olan bu işlemin mağduriyetine yol açtığını, Genelkurmay Başkanlığının izninin doçentlik sınavına müracaat sırasında istendiğini, bu hususun GATA Kanununun 20 nci ve GATA Yönetmeliğinin 35 nci maddelerinde belirtildiğini, Eylül 1994 ve Kasım 1995 tarihlerinde yapmış olduğu doçentlik sınavı başvurularının GATA Yönetmeliğinin 35 nci maddesinde belirtilen komisyonca incelenerek doçentlik sınavına katılmasının uygun görülmemesi üzerine açtığı iptal davasının AYİM. İkinci Dairesince lehine sonuçlandığını, yine İskenderun Deniz Hastanesi Baştabibliği emrine yapılan atamasının AYİM. Birinci Dairesince hukuka aykırı bulunarak iptal edildiğini, belirtilen mahkeme kararları Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygulanarak GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kan Bankası ve Eğitim Müdürlüğü görevine yeniden atamasının yapıldığını ve doçentlik sınavı için gerekli iznin verildiğini 15 Nisan 1996 tarihinde doçentlik sınavına başvurduğunu  ve 9 Ekim 1996 tarihinde girdiği doçentlik sınavını kazanarak klinik Bakteri ve İnfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalında Üniversite Doçenti unvan ve yetkisini aldığını, bu unvan ve yetkinin Genelkurmay Başkanlığınca onaylanarak nasıp tarihi işlemlerinin yapılarak bir yıl kıdem verildiğini, Eylül 1991 tarihinde Yardımcı Doçent olarak GATA’da göreve başladığını 19 Aralık 1994 - 19 Aralık 1995 tarihleri arasında bir yıl İngiltere’de staj tahsil için görevlendirildiğini, altısı uluslararası olmak üzere toplam 27 bilimsel makalesinin çeşitli dergilerde yayınlandığını, çeşitli uluslararası toplantılarda sunulan 15, ulusal kongrelerde sunulan 40 ve bilimsel toplantılarda sunulan 4 bildiri olmak üzere toplam 59 bildirisinin bulunduğunu, Hv.Doç.Tbp.Yb...........’nın ise ikisi yabancı dilde olmak üzere toplam 18 makale ve ulusal toplantılarda sunulmuş 5 adet bildirisinin olduğunu, bilimsel faaliyetler ve yayınlar karşılaştırıldığında, yayınların gerek sayısı gerek kalitesi yönünden farklılığın açıkça ortada olduğunu, yapılacak tarafsız bilimsel değerlendirmede bu farkın ortaya konacağı inancında olduğunu, bu hususun müracaatının uygun görülmemesi ile aşılmaya çalışıldığını, bu durumun Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı ve mağduriyetine yol açan bir işlem olduğundan GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi K.lığı kadrosunda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servis Şefi Yardımcılığı Doçent kadrosuna atanması için yaptığı müracaatının kabul edilmemesi işlemi ile aynı kadro için müracaatı uygun görülen ve ataması yapılan Hv.Doç. Tbp.Yb. ...............’nın atanması işleminin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi istemi ile işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

     Davacının yürütmenin durdurulması istemi Dairemizin 17 Aralık 1997 gün ve 1997/767 Esas sayılı kararı ile reddedilmiştir.

     2955 Sayılı GATA Kanununun 20 nci maddesi ile GATA Yönetmeliğinin 35 nci maddesi ve GATA Yönetmeliğinin Ek-A Nitelik Belgesinin altındaki Not: Yardımcı Doçentlik ve Doçentliğe müracaat eden personel için I ve II nci sicil amirleri kanaatlerini belirtir, kesin hüküm Gnkur II nci Başkanı tarafından verilir ve onaylanır, hükmü kanun ve yönetmeliğin madde başlıklarından da açıkça anlaşıldığı gibi daha doçent unvanı alınmadan doçentlik unvanı alabilmek için doçentlik sınavına girebilmek maksadıyla yapılan başvurular için geçerli olan hükümlerdir. Ancak böyle bir müracaatta belirtilen bu maddelerin hükümleri uygulanacak ve müracaat eden personelin I ve II nci sicil amirlerinin bildirilen kanaatleri üzerine kesin hüküm Genkur II nci Başkanı tarafından verilecektir.

     Davamız konusunda olduğu gibi Doçentlik unvanı alındıktan sonra Doçentliğe atamada ise GATA Kanununun 21 nci maddesi ile GATA Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinde belirtilen hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Belirtilen kanun ve yönetmeliğin ilgili maddelerinde ise “GATA’da açık bulunan doçentlik kadroları, doçentlik unvanına sahip isteklilerin başvurması için Genelkurmay Başkanlığınca ilan edilir. Genelkurmay Başkanlığı biri GATA’daki doçentlik kadrolarının boş olduğu birinin yöneticisi, diğerleri o birim dışından fakat o birime yakın branşlardan olmak üzere üç profesör tespitini GATA Komutanından ister. Akademik Kurulunca seçilecek bu üyeler adayların her biri için yazılı mütalâalarını GATA Komutanına bildirir. GATA Komutanı bu mütalâalara kendi görüşünü de ekleyerek Genelkurmay Başkanlığına gönderir.

     Doçentliğe atama : GATA Komutanlığının adaylar hakkındaki mütalâalığını da dikkate alarak Genelkurmay Başkanlığı boş doçent kadrolarına atamaları yapar.

     Doçentlik kadrosuna atamada doçentlik unvanını almış olmak ve en az üç yıl yardımcı doçentlik kadrosunda çalışmış olmak şartı aranır. Hükmünü getirdiğinden Doçentlik kadrosuna atamada belirtilen bu prosedürün yerine getirilmesi gerekmektedir.

     Olayımızda ise bu prosedür yerine getirilmemiştir. Davacı sanki doçentlik imtihanına müracaat etmiş gibi GATA Kanununun 20 nci ve GATA Yönetmeliğinin 35 ve GATA Yönetmeliğinin Ek-A Nitelik belgesi altındaki not hükümlerine göre hakkında işlem yapılmıştır. Oysa davacının bulunduğu durum ve statü esas alındığında artık doçentlik sınavına giriş için başvuran kişi konumunda olmayıp, doçentlik kadrosuna yapılacak atama ve bu nedenle idareye başvuran kişi durumunda olduğundan davacının müracaatı üzerine GATA Kanununun 21 ve GATA Yönetmeliğinin 36 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen nitelikteki üç profesörün seçilerek tespiti adayların herbiri hakkında yazılı mütalâaları alınıp bu mütalâalara ek olarak GATA Komutanının da görüşünün eklenmesi üzerine tüm adayların birlikte değerlendirilerek doçentlik kadrosuna  kimlerin atanacağının belirlenmesi ve işlemde bu şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.

  Bu nedenlerle davacı hakkında bu prosedür işletilmeden yapılan işlemin neden ve amaç unsurları bakımından hukuka ve mevzuata aykırı olduğuna sonucuna ulaşılmıştır.

     Davacı; Hv.Doç.Tbp.Yb...............’nın doçentlik kadrosuna atanmasının da iptalini istemiş ise de; henüz daha davacı hakkında yukarıda açıklanan prosedür işletilmediğinden bu aşamada bu uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

     Davacı tarafından verilen ve 16 Nisan 1998 tarihinde kayda geçen 14 Nisan 1998 tarihli dilekçesinin sonuç bölümünde bu dilekçenin görülmekte olan davaya eklenmesini istemiş ise de; dilekçesinde belirtilen hususun kadro değişikliği işleminin iptali istemi olup görülmekte olan davadan tamamen ayrı ve müstakil bir iptal istemi olduğundan yeni bir dava dilekçesi olarak gereğinin yapılmak üzere Genel Sekreterliğe gönderilmesine karar verilmiştir.

     Açıklanan nedenlerle:

     1. Neden ve amaç unsurları bakımından hukuka ve mevzuata aykırı olarak tesis edilen davacının doçentlik kadrosuna atama için yaptığı müracaatının kabul edilmemesi İŞLEMİNİN İPTALİNE,

    2. Doçentlik kadrosuna atanan Hv.Doç.Tbp.Yb. ............’nın atama işleminin iptali istemi hakkında bu aşamada uyuşmazlığın esası hakkında bir karar verilmesine YER OLMADIĞINA


  Dergi No:13
  Karar Dairesi:AYİM. 2.D.
  Karar Tarihi:06.05.1998
  Karar No:
  Karar No:


  geri