ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Atama
  ATAMADA GÖZETİLECEK KRİTERLER


  KARARLAR
  geri

  ATAMADA GÖZETİLECEK KRİTERLER

  ÖZETİ:Topçu sınıfında bulunan davacı subayın istihbarat kursu görmüş olması istihbaratla ilgili bir göreve atanmasını zorunlu kılmaz davacının kendi sınııfı kadrolarında ihtiyaç duyulan bir göreve atanması mükündür.  Davacı 1990 genel atama işlemi ile Kırklareli 33 ncü Piyade Tümen Topçu Alayı Personel Subay Vekilliği görevinden Adana 6 ncı Kolordu Harekat ve Eğitim Şubesi Eğitim Kısmı Kurs ve Atış Subay Vekilliği kadro görevine atandırılmıştır.

  Davacının Kırklareli Garnizonundaki kadro görevinde çalışma ve kalış süresi üç yıldır. Ancak, atandırıldığı Adana Garnizonundaki kadro boş olup, hizmet gerekleri açısından doldurulması gereken görev yeridir. İdari gereksinme yüzünden bir kadrodan alınıp diğerine atama yapılırken elbette idare keyfi davranamaz. 926 sayılı Kanun ile Yönetmeliğin hükümlerini göz önünde bulundurmak ve işlemini hukukilik, hukuka uygunluk ölçülerini gözeterek tesis etmek zorundadır. Kamu hizmetinin aksamadan, verimli yürütülmesi asıl amaç olduğuna göre kadro açıklamalarında belirtilen niteliklere uygun ve atama yönünden durumu ilgili kurallara uyan adaylar arasından en ehlini seçmek durumundadır. Zira Kanun ve Yönetmelikte öncelikle hizmetin aksatılmadan yürütülmesinin esas alınacağına değinilmesi, "kişiye göre kadro değil kadroya göre kişi" anlayışını yansıtmaktadır. Sınıfı topçu olan ve bu sınıfa ait kadroda duyulan ihtiyaç nedeniyle seçimi yapılarak atanan davacı hakkındaki işlemin neden ve amaç öğeleri yönünden hukuka aykırılığı söylenemez. Davacının istihbarat temel kursu görmüş olması ve bir bakıma bu branşta ihtisaslaşması, bundan böyle topçuluk sınıfının istihbarat kadro ve görev yerleri dışındaki görevlerde çalıştırılmayacağı ve dolayısıyla öylesi kadro görevlerine atandırılamayacağı anlamına gelemez. Kanun ve Yönetmeliğin yukarıda değinilen maddelerinde ihtisasları, meslek içi eğitimleri kadar, hatta onlardan önce kadro ihtiyacı ve sınıfının dikkate alınacağı vurgulanmıştır. Atamaya ilişkin düzenlemelerde ihtisaslaşmanın dikkate alınacağına yer verilmiş olması, bu gibi personelin sınıfının diğer kadro görevi yerlerinde çalıştırılmayacakları şeklinde yorumlanmaz. Düzenlemelere bu anlamın verilmesini haklı kılan herhangi bir yan ve ifade bulunmamaktadır. Aslında Personelin ihtisaslaştığı alanın kadro görevinde çalıştırılması hizmette verimliliği ve kaliteyi artıracaktır. Düzenlemelere atamalarda "ihtisasını konmasındaki neden ye amaç da hizmetin ehil olan uzmanı tarafından görülmesini sağlamaktır. Ne varki, bu ilkenin belli branşlarda ihtisas edinmiş personelin sınıflarının diğer kadro görevlerinde istihdamlarına engel bulunduğu iddialarını paylaşmak olanaksızdır. Mevzuatın da ihtisasın ölçü alınması yanında hatta ondan da önce ilk elden hizmetin aksatılmaması, kadro ihtiyacı ve sınıfın göz önünde tutulacağı hükme bağlanmıştır.

  Davacının garnizon değiştirecek şekilde topçu sınıfının bir başka kadrosuna atandırılmasına ilişkin işlemin, yetkili makamca, hizmet gerekleri, kadro ihtiyacı (idari neden) sınıfı gözetilerek hukuka uyarlı tesis edildiği sonuç ve kanaatine varılmakla, salt ihtisasının gözetilmediğine Yönelik Davacı iddiaları geçerli bulunmamıştır.

  Yukarıda açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDINE,

  Dergi No:7
  Karar Dairesi:AYİM.1.D.
  Karar Tarihi:22.01.1991
  Karar No:
  Karar No:


  geri