ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Kamu Konutları (Lojman)
  ŞARTLI KONUT TAHSİSİ


  KARARLAR
  geri

  ŞARTLI KONUT TAHSİSİ

  ÖZETİ:Subay kontenjanında şartlı olarak konutta oturmakta olan davacının konutunun subaylar tarafından tercih edilmesi karşısında konuttan tahliyesi gerekli olduğu gibi; bazı konutların kontenjan değişiklikleri esnasında usulsüz bir işlem yapılmadığının anlaşılması karşısında, bu yöndeki iddialarında da haklılık görülmemiştir.


  Davacı, 18.09.2001 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; İstanbul Beşiktaş/Orhaniye konut grubu 8.Blok Subay Lojmanında bulunan 25 numaralı dairenin 01.11.1999 tarihinde kendisine şartlı olarak tahsis edildiğini, ancak 14.09.2001 tarihli emirle de tahliye etmesinin emredildiğini, bu arada yapılan kontenjan düzenlenmesi ile Levent Lojmanları Kanatlı Apt. 1, 2, 3, 7, 8, 9 ve 11 numaralı daireler ile yine Levent Lojmanları Mengüç Apartmanının astsubay kontenjanına çevrildiğini, astsubay kontenjanına çevrilen Mengüç Apartmanın da oturan 6 dairedeki subayların beş yılını dolduruncaya kadar oturmalarına müsaade edildiğini, ancak aynı sayıda subay kontenjanında şartlı oturan astsubaylarında beş yılını dolduruncaya kadar dairelerinin astsubay kontenjanına çevrildiğini, subay kontenjanında şartlı olarak oturmalarına müsaade edilen astsubayların seçiminde TSK.Konut Yönergesine uygun davranılmadığını, zira şartlı oturan personel ve sıra bekleyen personelin puan sıralamasına tabi tutularak şartlı oturanlardan yeni sıralamaya göre konuta girebilecek olanların şartlı tahsise alınması gerekirken keyfi davranıldığını, çünkü şartlı oturdukları halde, süre sonuna kadar lojmanları astsubay kontenjanına alınanların bir çoğundan puanının yüksek olduğunu, aslında kendisinin lojmanda oturmasına müsaade edilmesi gerektiğini beyan ederek, lojmandan çıkarılma işleminin iptaline karar verilmesi talebiyle bu davayı açtığı görülmektedir.
  Davacının yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebi Dairemizin 11.12.2001 tarih ve 2001/1029 Esas nolu kararı ile reddedilmiştir.
  Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinde; 1 nci Ordu Muhabere İkmal Bakım Birlik Komutanlığı (Selimiye/İSTANBUL) emrinde görevli olan davacıya, 3 ncü Kolordu Komutanlığının 1.11.1999 tarihli emri ile Orhaniye Konut Grubundan 8.Blok 25 nolu dairenin 1.11.1999 tarihinde sıra (şartlı) tahsisli olarak tahsis edildiği, ancak 27.8.2001 tarihinde yapılan lojman dağıtımında davacının da içinde bulunduğu subay kontenjanında şartlı oturan astsubayların konutlarının tamamının subaylar tarafından tercih edilmesi üzerine, davacıya şartlı oturduğu konutu tahliye etmesinin emredildiği görülmektedir. Ancak bu arada İstanbul Bölgesinin taşıdığı deprem riski nedeniyle tüm lojmanların incelemeye tabi tutulduğu ve bazılarının öncelikli riske maruz kaldığının değerlendirilmesi üzerine bu lojmanların ivedi tahliyesi yoluna gidildiği ve bu nedenle de mevcut oturulabilir lojmanlardaki subay, astsubay, sivil memur kontenjanlarında tahsis değişikliğine gidildiği, bu arada iddia edildiği gibi subay kontenjanında olan Levent Lojmanları Kanatlı Apartmanının bazı daireleri ile, Mengüç Apartmanının astsubay kontenjanına çevrildiği, ancak bu arada astsubay kontenjanına çevrilen Mengüç Apartmanında oturan 6 subayın beş yılını dolduruncaya kadar oturmalarına müsaade edildiği, bunun karşılığında da hakkaniyeti temin açısından subay lojmanlarında şartlı oturan 6 astsubayın 5 yıllarını dolduruncaya kadar oturmalarına müsaade edildiği anlaşılmaktadır. Davacı da bu 6 astsubayın seçiminde TSK.Konut Yönergesine uygun hareket edilmediği iddiasında bulunmaktadır.
  TSK.Konut Yönergesinin Üçüncü Bölüm "Şartlı Konut Tahsisi" başlıklı 7 nci maddesine göre; "Ayrılan kontenjana göre konuta girecek personel olmadığı için tahsis edilemeyen konutlar, kendi kontenjanında boş konut olmadığı için konuta giremeyen, diğer kontenjanlardaki personele; subay, astsubay, sivil memur, uzman jandarma ve uzman erbaş öncelik sırasına göre önerilerek şartlı olarak tahsis edilir.
  Şartlı girenlerin tahliyesi gerektiğinde, ihtiyaç miktarı kadar konut; konuta önce girenlerden, giriş tarihleri aynı ise giriş puanı az olandan, giriş puanı da eşit ise hizmet süresi az olandan başlamak üzere tespit edilerek, hak sahibi personele önerilir. Bu konutlardan tercih edilenler tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tahliye ettirilir. Şartlı konutların tahliyesi gerekmediği müddetçe konutta oturma süresi beş yıldır.
  Garnizonda şartlı verilmiş sobalı ve kaloriferli konut bulunması halinde, kaloriferli konutlardan başlamak üzere yeteri kadar konut personele önerilerek, yukarıdaki esaslar dahilinde tahliye ettirilir."
  Dava konusu ihtilafın subay lojmanında şartlı otururken (6 subay karşılığı) süre sonuna kadar oturmasına müsaade edilen 6 astsubayın seçiminde TSK.Konut Yönergesinin yukarıda ifade edilen kurallarına uyulup uyulmadığına verilecek cevapla çözüme ulaştırılması mümkün görülmektedir.
  Öncelikle belirtilmesi gereken söz konusu 6 konutun tahsis yetkisinin 3 ncü Kor.K.Yrd.lığı ve 52 nci Zırhlı Tümen K.lığına ait olduğudur.
  Dairemizin re'sen gerek görmesi ve davacının verdiği dilekçeler üzerine 30.10.2001 ve 20.11.2001 tarihli ara kararları ile söz konusu 6 astsubayın her türlü bilgileri (isimleri, rütbeleri, birlik adresleri, şartlı olarak oturduğu lojmana giriş tarihleri, 27.8.2001 tarihli dağıtımdaki mevcut lojman puanları vb.) davalı idareden sorulmuş olup, 10.12.2001 ve 16.1.2002 tarihlerinde AYİM kayıtlarına giren cevaplar ve ekindeki belgelerden, söz konusu 6 astsubaydan 5 tanesinin davacıdan sonra şartlı olarak lojmana girdikleri ve bu personelin tamamının 52 nci Zırhlı Tüm.K.lığı ve 3 ncü Ordu K.Yrd.lığı tahsis yetkisindeki birliklerde görev yaptığı, davacının ısrarla üzerinde durduğu ve 1 nci Ord.K.lığı Kh.Per.Bşk.lığı emrinde görev yapan Per.Bşçvş.Ş.K.'nın lojmana şartlı olarak giriş tarihinin ise, davacının giriş tarihi olan 1.11.1999 tarihinden önceki bir tarih olan 22.9.1999 tarihi olduğu görülmektedir.
  TSK.Konut Yönergesine istinaden ve bunun esaslarına göre çıkartılan K.K.K.1 nci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin incelenmesinde (EK-C Bölümü) lojmanların tahsis yetkisinin değişik birlik ve Komutanlıklara verildiği, buradan da davacının çalıştığı birlik itibariyle sadece 1 nci Ordu K.lığı tahsis yetkisindeki lojmanlarda oturma hakkına sahip olduğu, 1 nci Ordu K.lığı Kh.Per.Bşk.lığı emrinde görevli olan Per.Bşçvş.Ş.K.'nın ise hem 1 nci Ordu K.lığı tahsis yetkisindeki lojmanlarda hem de 3 ncü Kor.K.Yrd.ve 52 nci Zırhlı Tüm.K.lığı tahsis yetkisindeki lojmanlarda oturma hakkının bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle de, Per.Bşçvş.Ş.K.'nin söz konusu lojmanda süre sonuna kadar oturmasına müsaade edilmesinde hukuka aykırı bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca davacı konumunda olan ve 3 ncü Kor.(52 nci Zh.Tüm.) K.lığı subay kontenjanında şartlı oturan bazı personelin de lojmana giriş tarih ve puanına bakılmaksızın lojmandan çıkarıldığı görülmektedir.
  Bu nedenle davacının şartlı olarak oturduğu lojmandan çıkarılması şeklinde tesis edilen işlemde hukuka ve ilgili düzenlemelere aykırı bir duruma rastlanmamıştır.
  Açıklanan nedenlerle; yasal dayanaktan yoksun olan DAVANIN REDDİNE,

  Dergi No:17
  Karar Dairesi:AYİM.1.D.
  Karar Tarihi:26.03.2002
  Karar No:
  Karar No:


  geri