ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Aylık ve Aylığa İlişkin İşlemler
  EK GÖSTERGE


  KARARLAR
  geri

  EK GÖSTERGE

  ÖZETİ:Albay rütbcsindcn 1/1 derece ve kademe üzerinden emekliye ayrılan emeklilik statlisünde iken 2260 sayılı yasa uyarınca göstergesi 926 sayılı Kanuna EK-Vl Sayılı cetveldeki en üst rakama intibak ettirilen davacının,fiilen yükselebilecegi başka bir derece olmadıgından kıdemli albaylara mahsus ek göstergeden yararlanması mümkün degildir.


  Davacı, 28 Eylül 1992 tarihinde AYIM kayıtlarına geçen dava dilekçesinde özetle; 30.8.1972 tarihinde Albay rütbesine terfi ettikten sonra, 7.5.1973 tarihinde istemi üzerine emekliye ayrıldığını, 2260 sayılı Yasa ile emeklilik statüsünde iken, davalı kurumca l/i derece ve kademeden 1/4 derece ve kademeye intibak ettirildiğini böylece emekli aylığının bu derece ve kademe üzerinden ödendiğini, 11.9.1992 tarihin-da davalı kuruma başvuruda bulunarak kıdemli albaylara mahsus 3800 ek göstergenin kendisine ödenmesini istediğini, bu istemin 18.9.1992 tarihinde red edilmesi üzerine, iş bu davayı açtığım, davalı kurumun tesis ettiği ve hukuka aykırı bulunan işleminin iptaline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
  Davacı, 3'0.8.1972 tarihinde albay rütbesine terfi ettikten sonra 7.5.1973 tarihinde isteği üzerine emekliye ayrıldığı, 2260 sayılı Kanunla emeklilik statüsünde iken davalı kurumca 1/1 derece ve kademeden 1/4 derece ve kademeye intibak ettirildiğini ve emekli aylığının da bu derece ve kademe üzerinden ödendiği, davacının 12.9.1992 tarihli dilekçesi ile davalı sandığa başvurarak, kıdemli albaylara mahsus + 3800 ek göstergenin kendisine tatbiki isteminde bulunduğu, bu istemin 18.9.1992 tarihinde reddi üzerine de AYIM'de bu davayı açtığı, davalı kurumun görev itirazında bulunması üzerine AYİM.l.D.nin 23.2.1993 tarihli karan ile görev itirazının reddi yolunda karar tesis edildiği, ancak davalı sandıkça 2247 sayılı Kanunda öngörülen "olumlu görev uyuşmazlığı çıkarma" prosedürünün sonuçlandırılmadığı görülmektedir.
  Davacı, davasını 2260 sayılı Kanunla emekli statüsünde iken bir üst derece alması ve 1/1 ve kademeden 1/4 derece ve kademeye getirilmesine dayandırmakta ve gerek 3854 sayılı Kanunla EMİNSU'lara bu imkanın sağlanması, gerekse 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki kamu görevlilerinden bir üst dereceye yükseltilenlerin, yükseldikleri derecelerin ek göstergelerinin verilmesine ilişkin Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararının bu konudaki iddiasını doğrulayıp tamamladığı savunma bulunmaktadır.
  19.2.1980 tarih ve 2260 sayılı Kanunla 926 sayılı Kanuna eklenen Ek Geçici 34 ncü maddenin (a) bendinde; 1.3.1979 tarihinde TSK.leri kadrolarında bulunan personelin, rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmak kaydıyla, kazanılmış hak aylıklarının bir defaya mahsus olmak üzere bir üst derecenin aynı kademesine getirileceği, kural olarak yükselinen derecenin 'aym kademesine getirileceği, kural olarak yükselinen derecenin ek göstergesinin alınacağı, ancak gruplarına sb... astsb. astsubaylıktan subaylığa geçirilenlere ait bulunan ek gösterge rakamlarının tavanının geçiiemiyeceği, bu tavanın subay grubunda bulunan yarbay ve alt rütbeleri için 500 rakamı olduğu, albay ve kıdemli albaylar ile general/amirallerin mevcut gösterge rakamlarım muhafaza edecekleri belirtilmekte; aynı maddenin (c) bendinde ise, (a) bendi kapsamına girenlerden, Kanunun yürürlük gününden önce emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar için de bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır.
  Bu durumda 926 sayılı Kanunun Ek Geçici 34 ncü maddesi, bir üst derece uygulaması ile bir üst rütbe ya da rütbe kıdemliliği üzerinden aylık alacak konuma girecek olan subay (astsubay)'ların yükselecekleri derecenin ek göstergelerini almaları esasını öngörmekle beraber; bu kuralın istisnasını da getirmiş ve dava konusu için subay grubunda olan yarbay ve alt rütbeler için 500 göstergenin aşılamıyaca-. ğı, albay kıdemli albay ve general/amirallerin mevcut ek gösterge rakamlarını muhafaza edeceklerini hükme bağlamıştır. Yani, en son yarbay rütbesinde bulunanlar, 25 sayılı KHK.(RG.28.2.1979 S.16564 mükerrer) ile değişik 926 sayılı Kanunun 137/d-l maddesinde yarbaylar için öngörülen ek gösterge rakamı olan (+500)'ü alabilecekler; albay, kıdemli albay ve general amiraller zaten EK-VII sayılı cetvelde yükselinebilecek en yüksek derece ve kademede bulunduklarından, kendi ek göstergelerinin üzerinde bir ek göstergeye hak kazanamayacaklardır. 25 sayılı KHK. ile değişik 926 sayılı Kanunun 137/d-l maddesinde kıdemli albayların ek
  göstergesi (+600) olmasına rağmen (halen bu rakam+3800'dür 2260 sayılı Kanunla o tarihte albay ya da emekli albay statüsünde bulunan kişiler fiilen önlerinde yükselebilecekleri bir başka derece ve kademe bulunmadığından, kıdemli albayın ek göstergesini de alamayacaklardır. Bu sonuç, kuşkusuz yasa koyucunun bir -takdir hakkına dayanmaktadır. Yasa koyucu, yarbay dahil diğer alt rütbelerde bulunan subaylar için yükseldikleri yeni derecelerin ek göstergelerinin alınabilmesi esasını öngörmüş, ancak albay rütbesinde olanlar için bir üst derece 'ilerlemesi yapılamadığından, kıdemli albaylara mahsus ek göstergenin almamıyacağım açık ve net bir şekilde hüküm altına almıştır.
  Böylece, EMİNSU'ların ya da Devlet Memurları Kanununa tabi kişilere ilişkin Danıştay İçtihadı Birleştirme kararma konu kişilerin, davacı ile ek gösterge yönünden benzer bir konumları ve paralellikleri bulunmamaktadır. Davacı, emeklilik statüsünde \ iken İ/1 derece ve kademeden 1/4 derece ve kademeye intibak ettirilmekle beraber sadece ordudaki bir albayın derece ve kademesiyle eşitlenmiş ve zaten muvazzaf statüdeki albay dahi 2260 sayılı Kanunun uygulanmasıyla kıdemli albayın ek göstergesini alamadığından; emekli statüsünde bulunan davacının da kıdemli albay aylığına ilişkin ek göstergeyi alamamasında kuşku bulunmamak gerekir.
  Sonuç olarak, yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, 2260 sayılı Kanunun açık ve net metninin sözel ve amaçsal yorumuyla dahi, davacının arzu ettiği sonucun çıkartılması hukuken mümkün olmadığından, albay rütbesine ilişkin emekli aylığı alan davacıya kıdemli albay aylığına ait ek göstergenin verilmemesi işleminde hukuka aykırı herhangi bir yön bulunmadığından yasal dayanaktan yoksun davanın REDDİNE,

  Dergi No:8
  Karar Dairesi:AYIM.1.D.
  Karar Tarihi:15.05.1993
  Karar No:
  Karar No:


  geri