ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Aylık ve Aylığa İlişkin İşlemler
  YAN ÖDEME (İŞ RİSKİ,İŞ GÜÇLÜĞÜ,TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMLARI)


  KARARLAR
  geri

  YAN ÖDEME (İŞ RİSKİ,İŞ GÜÇLÜĞÜ,TEMİNİNDE GÜÇLÜK ZAMLARI)

  ÖZETİ:

  Komando birliğinde patlayıcı madde uzmanı olarak görev yapan davacıya, hem komando tazminatı hem de eleman temininde güçlük zammının birlikte ödenmesi mevcut düzenlemeler karşısında mümkün değildir.

  Davacı vekili 18.04.2003 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; müvekkili davacı Ord.Astsb.Kd.Çvş .........................’in 2002 yılı atamaları ile 4 ncü Komando Tugay K.lığı Destek Kıtaları Ordonat Bölük Komutanlığı ikmal Bakım Komutanlığına patlayıcı madde uzmanı olarak atandığını ve fiilen çalışmaya başladığını ve TSK Yan Ödeme Kararnamesi gereği Eleman Temininde Güçlük Zammı ödenmesi talebi ile birlik Komutanlığına verdiği dilekçeye olumsuz cevap verildiğini, müvekkili ile aynı birlikte karargahta görev yapanların da aynı miktar tazminat aldığını, mal ve hesap sorumlusu ile paraşüt brövesi olanların ise elaman temininde güçlük zammına ilave olarak mali sorumluluk tazminatı, paraşüt tazminatı da aldıklarını,TSK.Yan Ödeme Kararnamesi 4. maddesinin son paragrafında mayın harbi dalgıcı, birinci sınıf dalgıcı, SAS ihtisaslı personele % 100 ve SAT ihtisaslı personele % 125 oranında arttırılarak ödeme yapılacağının belirtildiği, bunun yanısıra Komando birliğinde görev yapan patlayıcı madde uzmanı ile diğer birliklerde görev yapanlar arasında fark olmadığını bu nedenle TSK’den Yan Ödeme Kararnamesinin 4. maddesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek bu maddenin iptalini, Eleman Temininde Güçlük Zammının ödenmemesi yönündeki işlemin iptalini ve ödenmeyen Eleman Teminindeki Güçlük zammının faizi ile birlikte ödenmesini talep etmiştir.

  Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden; davacı Ord.Astsb.Kd.Çvş. .........................’in 2002 yılı atamaları ile 4 ncü Komando Tugay Komutanlığı Destek Kıtaları Komutanlığı Ordonat Bölük Komutanlığı İkmal Bakım Komutanlığına Patlayıcı Madde İmha Uzmanı olarak atandığını 07.01.2003 tarihli dilekçe ile Patlayıcı Madde İmha Uzmanı olarak ilave tazminat alması gerektiğini belirterek Eleman Temininde Güçlük Zammı ödenmesi talebinde bulunduğu, İdare tarafından verilen cevapta ise davacıya 9.000 puan karşılığı eleman temininde güçlük zammı ödenmesi nedeniyle ayrıca ilave bir ödemenin yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek isteminin reddedildiği ve davacının vekili vasıtasıyla işbu davayı açtığı anlaşılmıştır. Yasal mevzuatın incelenmesinde Eleman Teminindeki Güçlük Zammı ifadesinin 926 Sayılı TSK.Personel Kanununun 136’ncı maddesinin e (3) bendinde; “Eleman Teminindeki Güçlük Zammı:Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için ödenen parayı” şeklinde belirtildiği görülmektedir.

  Aynı Kanunun İş Güçlüğü ve İş Riski Zammı başlıklı EK-3 ncü maddesi “Subay ve Astsubay, uzman erbaş ve uzman jandarmalardan; Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara iş güçlüğü zammı, Hayat ve sağlığı için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara iş riski zammı, Temininde, görevde tutulmasında veya belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlara temininde güçlük zammı, Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlara Mali Sorumluluk tazminatı ödenir.

  Bu tazminat ve zamların hangi işi yapanlara, hangi görevde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının müştereken lüzum göstermesi üzerine Maliye Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Milli Savunma Bakanlığının teklifi ile Bakanlar Kurulunca yılda bir defa tespit edilir ve bu tespiti izleyen mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer” hükmünü haizdir.

  926 Sayılı TSK.Personel Kanununun EK-3 ncü maddesi amir hükmüne dayanılarak çıkartılan ve TSK.nde görevli subay (Hakim Subaylar hariç), astsubay, uzman jandarma çavuş ve uzman erbaşlara hangi rütbe ve görevler için ne miktarda iş güçlüğü, iş riski, eleman temininde güçlük zammı ve mâli sorumluluk tazminatı verileceğini öngören Bakanlar Kurulunun 30.12.2002 tarihli ve 2002/5138 sayılı kararında; eleman temininde güçlük zammının ödenme usul ve esasları ayrıntılı ve açık bir şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır

  Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının Ek-2 çizelge 4 ncü maddesinde “Dağ ve Komando, Komando ve hava İndirme Birlikleri, Havadan Atma, Taşıma İkmal ve Depo Komutanlığı, Dağ ve Komando Okulu ve Eğitim Merkezi, Jandarma komando Birlikleri, Jandarma komando Eğitim Merkezi, İkinci Kurtarma Ana Jet Üs/Uçuş Eğitim Merkezi Arama-Kurtarma Hayatta Kalma Kurs Komutanlığı, Özel Kuvvetler komutanlığı (Seferberlik Bölge Başkanlıkları dahil), Psikolojik Harekat Grup K.lığı (bünyesindeki Psk.Hrk.Tb.K.lıkları dahil),Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı personeli ile Mühimmat Tahrip Timleri, Tazyik Odalarında fiilen görevli, Havadan Arama ve Birliklerinde bilfiil havadan arama kurtarma faaliyetlerine katılan, yakın ihtisasla personelden hidrazin yakıtı ile ilgili faaliyetlerde bilfiil çalışan; korozyon kontrol, tahribatsız muayene, uçak yapısal onarım, uçak kaynak kaplama, oksijen-nitrojen üretimi ihtisaslarına sahip olup, bu ihtisaslarla ilgili görevlerde bilfiil çalışan, gemilerde hidrazin maddesini bilfiil kullanan, TSK.Kadrolarında patlayıcı madde imha uzmanı ve patlayıcı madde imha elamanı olarak bilfiil çalışan, mayın harbi dalgıcı, 2629 Sayılı Kanunundan istifade eden ve niteliklerini koruyan pilot, silah sistem operatörü, uçuş ekibi, denizaltıcı, SAT., SAS.ve birinci sınıf dalgıç ihtisaslı; subay astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlardan;

  1) Subaylara.......................................................... 12.000

  2) Astsubaylara .................................................... 9.000

  3) Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlarla .......... 6.000

  puan “Eleman Temininde Güçlük Zammı” olarak ayrıca verilir. (4 ncü maddedeki birlik ve görevler için yetiştirilmek amacıyla kursa katılanlar dahil)

  Ancak, bu puanlar mayın harbi dalgıcı ihtisaslı personele, birinci sınıf dalgıç ihtisaslı personele ve S.A.S.ihtisaslı personele % 100, S.A.T.ihtisaslı personele % 125 oranında arttırılarak verilir” hükmünü haizdir.

  Görüldüğü üzere 2003 Mali Yılı Askeri Personel Yan Ödeme Kararnamesi olarak da adlandırılan Bakanlar Kurulunun 30.12.2002 tarih ve 2002/5138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ekindeki Bakanlar Kurulu Kararının 4 ncü maddesine göre eleman temininde güçlük zammı; münhasıran bu maddede belirtilen birliklerde ve sayılan unvanlardaki bilfiil görev yapan personele ödenmektedir. Kararda mevcut Ek-2 Çizelge iş güçlüğü ve iş riski puanları çizelgesinde, idarenin ek yan ödeme puanı verilmesi istediği durumlarda bilhassa bu hususu belirterek “ayrıca verilir” veya “ek olarak verilir” şeklindeki ifadeler kullandığı ve bu hususu açıkça belirttiği görülmektedir. Kararın 4 ncü maddesinin son fıkrasında ise hangi hallerde aynı madde kapsamında ilave bir ödeme yapılacağı açıkça belirtildiğinden, 4 ncü madde yazılı birlik ve görev yerlerinde çalışıp da birden fazla şartı karşılayanlar için (örneğin davacının durumu gibi hem komando birliğinde çalışması hem de bu birlikte patlayıcı imha uzmanı olarak görev yapması gibi) ilave bir ödeme yapılacağına dair hiçbir hükmün bulunmadığı görülmektedir.

  Kanunda açıkça belirtilmedikçe, kanuni dayanağı olmadan özlük haklarının kamu maliyesi tarafından ödenmesi mümkün değildir. Bu ilkeye özlük haklarının yasallığı ilkesi denmektedir. Dava konusu olayda da kanun ve ilgili mevzuatta açık bir hüküm olmadan davacıya herhangi bir özlük hakkının verilmesi mümkün bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri karşısında davacıya hem komando tazminatı, hem de TSK. kadrolarında patlayıcı madde imha uzmanı ve patlayıcı madde imha elamanı olarak bilfiil çalışan personele verilen eleman temininde güçlük zammının beraberce ödenmesinin hukuken mümkün bulunmadığı görüldüğünden idare tarafından davacıya ilave personel temininde güçlük zammı ödemesinin yapılmamasında hukuka aykırı bir durumun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

  Öte yandan davacı vekili, pilot ve paraşüt brövesi alanların, dalgıç olanların ayrıca eleman temininde güçlük zammı aldıklarını, Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü saymanlara mâli sorumluluk tazminatı ile komando tazminatı verildiğini belirterek, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 4 ncü maddesinin Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirtmiş ise de, “Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç Ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı TSK. Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereği adı geçen personele özel tazminat verildiği, keza Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü saymanlara mâli sorumluluk tazminatının ödeneceğinin de 926 sayılı TSK. Personel Kanunun EK-3 ncü maddesinde münhasıran belirtildiği dikkate alındığında, kanuni dayanağı bulunmadan herhangi bir kişi yada kesime söz konusu tazminatların ödenmemekte olduğu kaldı ki belirtilen bu kapsamdaki personele söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı gereğince ayrıca eleman temininde güçlük zammı alacaklarının belirtildiği, tazminat oranlarının belirli görevleri yapanlara görev yeri, koşulları, görev riski göz önünde tutularak farklı yan ödeme puanlamasına tabi tutulmak suretiyle saptanmasında ve statü ve konumları farklı olanlara farklı, aynı olanlara aynı uygulamanın yapılmasının Anayasanın 10 ncu maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı, zira eşitlik ilkesinin Anayasa Mahkemesinin birçok kararında belirtildiği gibi mutlak eşitlik değil yasa önünde eşitliği öngördüğü bu sebeplerle davacı vekilinin Anayasaya aykırılık iddialarının ciddi bulunmadığı anlaşılmıştır.

  Bu açıklamalar ışığında davacı konumundaki patlayıcı madde imha uzmanı ve patlayıcı madde imha elamanları ile ilgili söz konusu Bakanlar Kurulu Kararının 4 ncü maddesi düzenlemesinin Anayasanın 10 ncu maddesinde belirtilen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmediği ve uygulanan idarenin işleminin her yönden hukuka uyarlı bulunduğu kesin sonucuna varılmıştır.

  Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davacıya İlave Eleman Temininde Güçlük Zammının ödenmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davanın REDDİNE,

  2. TSK.Yan Ödeme Kararnamesinin 4 ncü maddesindeki Patlayıcı Madde İmha Uzmanlarına ödenecek Eleman Temininde Güçlük Zammı ile ilgili düzenlemenin iptaline ilişkin davanın REDDİNE

  Dergi No:19
  Karar Dairesi:AYİM 3.D.
  Karar Tarihi:17.10.2003
  Karar No:
  Karar No:


  geri