ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Oyak İşlemleri
  TAM VE DAİMİ MALULÜYET YARDIMI


  KARARLAR
  geri

  TAM VE DAİMİ MALULÜYET YARDIMI

  ÖZETİ:

  Davacı hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporunda, fikren ve bedenen bir işle meşgul olma imkanından kati suretle mahrum olmadığı belirtildiğinden OYAK Genel Müdürlüğünce tesis edilen tam ve daimi maluliyet yardımı yapılmaması işlemi hukuka uyarlıdır.

  Davacı, 22 Kasım 2002 tarihinde kayda giren dilekçesinde özetle; 4 ncü Ana Jet Üs Komutanlığı(Akıncı/ANKARA) emrinde Hv.İs.Kd.Bçvş.rütbesiyle görev yapmakta iken gördüğü tedaviler sonrasında GATA Sağlık Kurulunun 03.05.2002 gün ve 3189 sayılı raporu ile “Psoriasis Vulgaris, Psoriatik Artrit, Koksaririt (Sağ kalçada artrit sekeli)” tanısı ile “D/36.F1, D/58 F2 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz...” kararı verildiğini, söz konusu rapor nedeniyle emekliye sevk edildiğini, maluliyet yardımı yapılması için OYAK’a yaptığı başvuru sonucu hakkında alınan Ek raporda “fikren çalışabileceği, bedenen ise aktivitesi sınırlı olmakla birlikte bir işle meşgul olma imkanından kati suretle mahrum değildir” kararı verilmesi nedeniyle talebinin reddedildiğini, işlemin hukuka aykırı olduğunu belirterek maluliyet yardımı yapılmaması işleminin iptaline, maluliyet yardımına hak ediş tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Dava dosyasında bulunan belgelerin incelenmesinde; davacının, 4 ncü Ana Jet Üs Komutanlığı(Akıncı/ANKARA) emrinde Hv.İs.Kd.Bçvş.rütbesiyle görev yapmakta iken gördüğü tedaviler sonrasında GATA Sağlık Kurulunun 03.05.2002 gün ve 3189 sayılı raporu ile “Psoriasis Vulgaris, Psoriatik Artrit, Koksaririt (Sağ kalçada artrit sekeli)” tanısı ile “D/36.F1, D/58 F2 Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz...” kararı verildiği, davacının maluliyet yardımı yapılması için davalı OYAK’na yaptığı başvuru üzerine kurumun istemi sonucu GATA Sağlık Kurulunun düzenlediği Ek rapor ile “Bu hastalıktan dolayı fikren çalışabilir, bedenen ise aktivitesi sınırlanmış olmakla birlikte bir işle meşgul olma imkanından kati surette mahrum değildir. Dermatolojik açıdan da değerlendirilen hastanın hastalığının tedavisinin mümkün olduğu, bu hastalıktan dolayı fikren ve bedenen bir işle meşgul olma imkanından kat’i surette mahrum olmadığı” yönünde tıbbi kanaat bildirildiği, bunun sonucunda davalı kurumun davacının 205 sayılı Yasanın 26 ncı maddesinde aranan tam ve daimi maluliyet yardımı koşullarını taşımadığı gerekçesiyle davacının maluliyet yardımı yapılması isteminin reddedildiği, bu red kararına karşı davacının süresinde iptal davası açtığı görülmektedir.

  Tam ve daimi maluliyet yardımı 205 sayılı OYAK Kanununun 26 ncı maddesinin (a) fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre herhangi bir OYAK üyesinin ister vazifeden kaynaklanan yada isterse vazife dışı nedene dayansın, kaza, hastalık ve sakatlık neticesinde bir işle meşgul olmak imkanından kat’i suretle mahrum kaldığının sağlık kurulu raporu ile saptanması halinde tam ve daimi malul sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

  Davacı 21 Şubat 2003 tarihinde kayda gecen cevaba cevap dilekçesinde; GATA K.lığının 24.07.2002 tarih ve 231 No.lu Ek Raporunun eksik ve hatalı hazırlandığını iddia ederek bilirkişi incelemesi talep etmiş ise de; Davacı hakkında davacının hastalığının başlangıcından itibaren tesis edilen sağlık kurulu işlemleri arasında herhangi bir çelişki bulunmadığı gibi, davalı kurumca 1994 yılında malûliyet oranlarının tespitleri konusunda sadece GATA yetkili bulunarak GATA hakem hastahane olarak kabul edilmiş ve bu kabul doğrultusunda davacı hakkında 205 sayılı Yasanın, 26/a, maddesinde belirtilen tam ve daimi malûllük yardımından yararlanabilme koşullarının oluşup oluşmadığı, konusunda uzman doktorlardan oluşan GATA Sağlık Kurulundan Ek rapor istenmiş olması ve düzenlenen, Ek raporun GATA sağlık kurulundaki konunun uzmanı doktorların verdiği karar olduğundan davacının bahse konu talebine itibar edilmemiştir.Kaldı ki, söz konusu GATA Sağlık Kurulunun Ek raporunda bilimsel yönden de hukuka aykırılık görülmemiştir.

  Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda dava konusu işlem değerlendirildiğinde de; davacının hastalığı nedeniyle TSK şartlarında görev yapamayacağı kanaatine varılmış olmakla birlikte hastanın rahatsızlığının bir işle meşgul olmasına kat’i surette engel teşkil edecek düzeyde olmadığı bedenen ve zihnen çalışabileceği sonucuna varılmıştır. Davacının bir işle meşgul olma kabiliyetinden mahrum olmaması nedeniyle tam ve daimi malûliyet yardımı yapılması mümkün olmadığından yapılan işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir.

  Yukarıda açıklanan sebeplerle;

  Yasal dayanaktan yoksun olan DAVANIN REDDİNE

  Dergi No:19
  Karar Dairesi:AYİM 3.D.
  Karar Tarihi:13.11.2003
  Karar No:
  Karar No:


  geri