ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Askeri Öğrenci İşlemleri
  OKULDAN ÇIKARILMA
  GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ ÇIKMASI NEDENİYLE


  KARARLAR
  geri

  GÜVENLİK SORUŞTURMASININ OLUMSUZ ÇIKMASI NEDENİYLE

  ÖZETİ:

  Kardeşinin 18 yaşından küçük iken işlediği hırsızlık suçundan dolayı Astsubay Meslek Yüksek Okulundan çıkarılan davacı hakkında tesis edilen işlem, 3682 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin amir hükmü karşısında hukuka aykırıdır.

  Davacı vekili, 04 Mart 2004 tarihinde İzmir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına verdiği ve 11 Mart 2004 tarihinde AYİM kayıtlarına giren dava dilekçesinde özetle; Hava Astsubay Okullar ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığında astsubay adayı öğrenci olan davacının, güvenlik soruşturmasının olumsuz çıktığı gerekçesiyle okulla ilişiğinin kesildiği, gerek davacının gerekse aile bireylerinin sabıkasının olmadığını belirterek, yürütmenin durdurulmasını ve okuldan çıkarılma işleminin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacının yürütmenin durdurulması istemi, AYİM İkinci Dairesin 12 Mayıs 2004 gün ve E.2004/267 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

  Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacı ………….’ün İZMİR- Gaziemir Hava Sınıf Okulu ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığında astsubay adayı olarak öğrenime başladığı, hakkında yapılan güvenlik soruşturması neticesinde 24 Şubat 2004 tarihinde TSK.İKK Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 3 ncü Bölüm 1 nci Kısım 9 ncu Madde, (d) bendi, 9 ncu fıkrası gereğince okulla ilişiğinin kesilmesi üzerine işbu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

  926 Sayılı TSK. Personel Kanununun 67 nci maddesinde astsubay kaynaklarının astsubay okulları olduğu astsubay okullarının da, Astsubay hazırlama okulları ve astsubay sınıf okulları olmak üzere ikiye ayrıldığı açıklanmış; 68 nci maddesinin (b) bendinde astsubay okullarına girişte aranacak nitelikler, öğrenim, eğitim, süre ve şekilleri, öğrencilerin azami öğrenim süresiyle görev ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususların yönetmelikte düzenleneceği hükme bağlanmış; aynı maddenin (c) bendinde öğrencilik niteliğini kaybettiren haller sayılmış, (f) bendinde ise astsubay okulu öğrencilerinin ilişiklerinin kesilmesi ve ilişikleri kesilenler ile ilgili diğer hususların yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür.

  Kanunun bu hükmüne dayanılarak çıkarılan Türk Silahlı Kuvvetleri Sınıf Okulları Yönetmeliğinin 19 ncu maddesinde astsubay sınıf okullarından çıkma ve çıkarılma sebepleri gösterilmiştir. Güvenlik soruşturması sonucunun olumsuz çıkması okuldan çıkarılma sebepleri arasında bulunmaktadır.

  Silahlı Kuvvetlere alınacak askeri öğrenciler hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının usul ve esaslarını düzenleyen TSK İstihbarata Karşı Koyma ve Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin 3 ncü bölüm 1 nci kısım 9 ncu maddesinde güvenlik soruşturmasının öğrencinin kendisiyle birlikte, anne, baba ve kardeşlerini kapsadığı belirtilmiştir. Yönergenin 9 ncu maddesinin (d) 9 numaralı bendinde öğrencinin kendisi, annesi,babası veya kardeşlerinden herhangi birisinin zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, cinsi sapıklık, kaçakçılık, yalan beyan, yalan şahadet, yalan yemin, dolandırıcılık, hırsızlık suçlarından ve ayrıca Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap, Sekizinci Babında (madde 414-447) Genel Ahlak ve Aile Düzeni aleyhine işlenen suçlardan hüküm giymiş veya yargılanmasının devam ediyor olması askeri öğrenci olmayı engelleyen sakıncalı haller arasında sayılmıştır.

  Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplinin muhafazası ve idamesi için bünyesine aldığı kişilerde farklı özelliklerin aranması ve öğrenci olarak alınacakların sadece kendisinin değil, yakın aile çevresinin de idari normlar uyarınca araştırılması, Silahlı Kuvvetlerin üstlendiği seçkin kamu hizmetinin bir gereğidir. İlerde Silahlı Kuvvetlerde bilfiil görev alacak personelin kanun ve nizamlara uyan, kendileri veya yakınları hakkında geçmişleri ile ilgilide olsa söylenti çıkarılmayacak kişilerden seçilmesi ve kendilerini etkileyebilecek yakın aile çevresinde yönetmelik ve yönergelerde belirtilen askeri öğrenci olmayı engelleyen sakıncalı halleri görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmaları mevzuata ve kamu yararına uygun düşmektedir.

  Anılan Yönergenin “Askerî öğrenci olmayı engelleyen sakıncalı haller”: düzenleyen 9/d (12) maddesinde ise aynen “Öğrencinin kendisi, annesi, babası ve kardeşlerinden herhangi birisinin taammüden adam öldürme, hırsızlık, dolandırıcılık ve iflas gibi nedenlerden dolayı suç işlediklerine dair hüküm verilmiş ise” denilerek sayılan sakıncalı hallerin askerî öğrenci olmayan engel teşkil edeceği belirtilmiştir.

  3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 5 nci maddesine 02.01.2003 tarih ve 4778 sayılı Kanunun 30 ncu maddesi ile eklenen Ek Fıkra; “Onsekiz yaşından küçükler hakkında adli sicile geçirilen bilgiler, ancak soruşturma ve kovuşturma konusu olan işler sebebiyle Cumhuriyet Savcıları ve Mahkemelere veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde verilir. Bu bilgiler başka herhangi bir iş ve konu için kullanılamaz.” hükmünü taşımaktadır. 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 5 nci maddesine eklenen ek fıkraya göre Kanun Koyucunun suç işleyen onsekiz yaşından küçükleri topluma kazandırmayı amaçladığı, bu nedenle onsekiz yaşından küçüklerle ilgili sabıka kayıtlarının kullanılamayacağını başka bir ifade ile onsekiz yaşından küçüklerin sabıka kayıtları esas alınarak bir işlem tesis edilemeyeceğini, sabıka kayıtlarının Cumhuriyet Savcıları, Mahkemeler ve Yüksek Seçim Kurulu dışındaki mercilere bildirilmeyeceğini hüküm altına almıştır.

  Davacı hakkında davalı idare tarafından tesis edilen Hava Sınıf Okulu ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığı Astsubay adaylığından çıkarılma işleminin nedeni davacının kardeşi ……….’ün hırsızlık suçundan Göle Asliye Ceza Mahkemesinin, 24.06.1997 gün ve E.1997/16 K.1997/73 sayılı hükmü ile T.C.K.nun 493/1, 61, 65/3, 522 ve 55/3 ncü maddeleri uyarınca neticeten bir ay on gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına, cezasının 647 S.K.nun 4 ve 6 nci maddeleri uyarınca para cezasına çevrilerek ertelenmesine ilişkin mahkumiyetinin bulunduğunun tespit edilmesidir. Suç işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olan davacının kardeşi …………..’e ait sabıka kaydı 3682 sayılı Adli Sicil Kanununun 5 nci maddesine eklenen ek fıkra hükmü uyarınca davalı idareye verilmemesi ve idarece kullanılmaması gereken, kanun koyucunun bir bakıma hükmen yok saydığı bir kayıttır. Davacı hakkında tesis edilen işlemin, davalı idareye verilmemesi ve idarece kullanılmaması gereken, kanun koyucunun bir bakıma hükmen yok saydığı sabıka kaydına dayandırılmış olması nedeniyle sebep ve maksat unsurları itibarıyla hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

  Açıklanan nedenlerle;

  Davacı ………..’ün Hava Astsubay Sınıf Okulundan çıkarılma İŞLEMİNİN İPTALİNE,

  KARŞI OY GEREKÇESİ

  Türk Silahlı Kuvvetlerinde disiplinin muhafazası ve idamesi için bünyesine aldığı kişilerde farklı özellikler araması ve öğrenci olarak alınacakların sadece kendilerinin değil, yakın aile çevresinin de idari normlar uyarınca araştırılması, Silahlı Kuvvetlerin üstlendiği seçkin kamu hizmetinin bir gereğidir. İleride Türk Silahlı Kuvvetlerinde bilfiil görev alacak personelin kanun ve nizamlara uyan, kendileri ve yakınları hakkında geçmişleri ile ilgili de olsa söylenti çıkarılmayacak kişilerden seçilmesi ve kendilerini etkileyebilecek yakın aile çevresinde yönetmelik ve yönergelerde belirtilen askeri öğrenci olmayı engelleyen sakıncalı halleri görülenlerin Silahlı Kuvvetlerden çıkarılmaları mevzuata ve kamu yararına uygun düşmektedir.

  Davacının durumu Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesinin 3 ncü bölüm, 1 nci kısım, 9 ncu maddesine uygun olduğundan okuldan çıkarılma işleminin iptaline yönelik çoğunluk görüşüne katılmadım. 29.09.2004

  ÜYE

  Metin ŞAHİN

  Topçu Kur.Alb.

  Dergi No:20
  Karar Dairesi:AYİM.2.D.
  Karar Tarihi:29.09.2004
  Karar No:
  Karar No:


  geri