ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Özel Kanunlardan Doğan İşlemler
  NÖBET HİZMETİ


  KARARLAR
  geri

  NÖBET HİZMETİ

  ÖZETİ:

  Revir baştabiplerinin kışla nöbetçi tabipliğine dahil edilmesi yönünde tesis edilen işlem tüm yönleri ile hukuka uyarlıdır.

  Davacı 14.03.2007 tarihinde Balıkesir Vergi Mahkemesi, 20.03.2007 tarihinde AYİM’de kayda geçen dava dilekçesinde özetle; 2003 yılı genel atamaları ile Balıkesir AMYO 30 Yt. İaş. Öz. Rev. Ted. Ks. Bştbp. vekilliğine atandığını, görev yerinin General Kemal BALIKESİR Kışlası içerisinde olması nedeniyle atandığı tarihten itibaren kışla nöbetçi tabipliği listesine dahil edildiğini, TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 394 ncü maddesine göre nöbet hizmetine dahil edilmemesi gerektiğini sözlü ve yazılı olarak birçok kez ilgili makama arz ettiğini, ancak bu konudaki AYİM 3 ncü Dairesinin 14.07.2005 gün ve E. 2005/261, K. 2005/973 sayılı kararına rağmen Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından verilen cevaplarda, TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 394 ncü maddesinin revir baştabiplerinin nöbet hizmetinden muaf tutacaklarına ilişkin olmadığı, nöbete dahil edilecek tabip sayısı hususunu açıkladığını, revir baştabibinin garnizon reviri nöbetçi tabipliğinden muaf tutulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığını, emsal gösterilen AYİM kararının şahsa ilişkin bir karar olması nedeniyle dikkate alınmadığının ifade edildiğini, TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 394 ncü maddesinde açıkça baştabip dışındakilere nöbet yazılacağının belirtilmesine ve baştabip olarak görev yapmasına rağmen kendisinin garnizon nöbet hizmetine dahil edilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek kışla nöbetçi tabipliği nöbet listesine dahil edilme işleminin iptaline ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  AYİM 3 ncü Dairesinin 31.05.2007 gün ve 2007/713 Gensek, 2007/343 Esas sayılı kararı ile; idari işlemin uygulanması ile telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açık biçimde hukuka aykırı görülmesi şartlarının birlikte gerçekleşmediği kanaatine varılarak davacının yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteminin reddine karar verilmiştir.

  Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin incelenmesinden; 2003 yılı genel atamaları ile Balıkesir 30 Yt. İaş. Öz. Rev. Ted. Ks. Bştbp. vekilliğine atanan davacının, kışla nöbetçi tabipliği listesine dahil edilmesi üzerine, 22.01.2007 tarihli dilekçesi ile TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 394 ncü maddesi ve AYİM 3 ncü Dairesinin 14.07.2005 gün ve E. 2005/261, K. 2005/973 sayılı kararını emsal göstererek kışla nöbetçi tabipliği listesine dahil edilmemesi yönünde idareye müracaat ettiği, Balıkesir Ordudonatım Okulu ve Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanlığının 06.02.2007 tarihli cevabi yazısı ile talebinin reddedildiği anlaşılmıştır.

  Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin “Tabip, diş tabibi, veteriner hekim ve askeri hakimlerin nöbet hizmeti” başlıklı 394 ncü maddesinde; “Tabip, diş tabibi ve veteriner hekimler ile askerî hâkimler kendi aralarında vazifeleri ile ilgili nöbet hizmetine girerler. Askerî hâkimler kışlada yatmazlar, lüzumu halinde vazifeye çağırılırlar. (1)Bir garnizon içinde konuşlandırılmış; kıt'a, karargâh ve kurumların (askerî hastaneler hariç) tamamında baştabip dışındaki tabip, diş tabibi ve veteriner hekim mevcudu; 1) Üçten az olduğu takdirde, ayrı ayrı garnizon tabipliği, garnizon diş tabipliği ve garnizon veterinerliği ihdas edilir ve kendi aralarında vazifeleri ile ilgili nöbet hizmetine girerler. Kışlada yatmazlar, lüzumu halinde vazifeye çağırılırlar. 2) Üç ve daha fazla ise, garnizon komutanlığınca alınacak tertibe göre kendi aralarında vazifeleri ile ilgili nöbet hizmetine girerler ve kışlada bu maksat için ayrılmış yerde yatarlar. 3) Birden fazla kışla grubunun bulunduğu garnizonlarda bu hizmet, yukarıdaki esaslara göre garnizon komutanlarınca düzenlenir.” hükmüne, 395 inci maddesinde; “Kıtalarda her Kuvvetin özelliğine uygun olarak nöbet hizmetleri yürütülür. Bu Yönetmeliğin dışında kalan veya ayrıca özellik arz eden nöbet hizmetleri ihtiyaca göre komutanlıklarca; bu Yönetmelik esasları göz önünde tutularak hazırlanıp uygulanır. (1) Müstakil taburlar bir birliğin veya kurumun garnizonu içinde bulunurlarsa müşterek nöbete katılırlar. Bu durumda müstakil birlik komutanı da nöbete iştirak eder. (2) Nöbet hizmeti garnizonu teşkil eden birlik veya kurumun komutan veya amiri tarafından düzenlenir. Birbirleriyle kuruluş bağlantısı olmayan birliklerin konuşlanmış olduğu kışla, konak ve ordugâhlardaki nöbet hizmetleri, o kışla, konak ve ordugâhdaki en kıdemli birlik komutanı tarafından düzenlenir." hükmüne, 382 nci maddesinde; "(Değişik:5.10.1968-13019) Kıtalar, Karargâhlar ve kurumlarda belirli bir sıra ve süre ile subay, askerî memur, astsubay, askerî öğrenci, erbaş ve erler ile Silâhlı Kuvvetler Teşkilâtı içinde vazifeli olan bilumum sivil şahıslar tarafından nöbet tutulur. Nöbetler karargâh ve kurumlarda sabah saat 09.00 dan ertesi günü saat 09.00 a kadardır. Kıtalarda kıtanın özelliğine göre, komutanın münasip göreceği zamanda başlar ve nöbet 24 saati geçemez. Nöbet hizmetine aşağıdaki rütbe ve makam sahipleri dahil edilemezler. a. Albay ve birinci sınıf askerî memurlar, b. (Mülga:15.3.1984) c. (Değişik:20.4.2000-24026) Alay (Deniz ve Hava'da eşidi) komutan muavini ile kurum amiri muavinleri, (Askerlik dairesi ile aynı bina veya kışla içindeki askerlik şubesi başkanları ile bir kışla nizamında konuşlu bulunan kışla komutanı dışındaki askerlik şubesi başkanları hariç.) d. Kurmay Başkanları veya vekilleri, askerî hâkimler, disiplin subayları ile kadrosunda emir subayı bulunan komutanlık emir subayları, e. Birlik komutanı veya kurum amirlerince, görevleri ve sorumlulukları icabı nöbete dahil edilmemesine karar verilen mal saymanı ve mal sorumluları ile aynı şekilde ek görev olarak mal saymanlığı ve mal sorumluluğu yapanlar, f. Aldığı görevin özelliği sebebiyle nöbet hizmetinden affedilenler, g. (Değişik:26.8.2005-25918/1 md.) Uzman tabip raporuyla belgelemek koşulu ile hamileliğin tespit edilmesinden itibaren doğumun gerçekleşmesini müteakip çocuğun bir (12 ay) yaşını doldurmasına kadar geçen süre içinde bayan subaylar ile Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre istihdam edilen bayan Devlet memurları. h. (Ek:3.4.2003-25068) İki kademeli kıdemli başçavuşlar." hükmüne yer verilmiştir.

  Görüldüğü üzere TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin yukarıda belirtilen maddelerinde revir baştabiplerinin nöbet tutmayacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır. İç Hizmet Yönetmeliğinin 382'nci maddesinde hangi rütbe ve makam sahiplerinin nöbet hizmetlerine dahil edilmeyeceği tek tek sayılmıştır. Söz konusu yönetmelik maddesinde nöbet tutmayacakların arasında revir baştabipleri bulunmamaktadır. İç Hizmet Yönetmeliğinin 394'üncü maddesinde nöbet hizmetlerinin düzenlenmesine ilişkin hususların tespitinde baştabip dışındaki tabiplerin mevcudunun dikkate alınması hususu nöbetin tabip sayısı dikkate alınarak icap nöbeti veya garnizon/kışla/revir nöbetçi tabipliği nöbeti yazılıp yazılmaması ile ilgilidir. Bu düzenlemeyi revir baştabiplerinin nöbet tutmayacağı şeklinde yorumlamak yönetmeliğe uygun düşmemektedir.

  Bu nedenle davalı idarece davacı hakkında kışla nöbetçi tabipliğine dahil edilmesi yönünde tesis edilen işlemin tüm yönleri ile hukuka uyarlı olduğu sonucuna varılmıştır.

  Yukarıda açıklanan nedenlerle;Yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE,

  KARŞI OY GEREKÇESİ

  TSK İç Hizmet Yönetmeliğinin 394 ncü maddesinde yer verilen düzenlemeye göre kıt’a, karargah ve kurumların tamamında baştabip dışındaki tabip mevcudu üçten az ise ayrı ayrı garnizon tabipliği, ihdas edileceği ve kendi aralarında nöbet hizmetine girecekleri, ancak bunların kışlada yatmayıp lüzumu halinde vazifeye çağrılacakları, mevcut üç ve daha fazla ise garnizon komutanlığınca alınacak tertibe göre kendi aralarında nöbete girecekleri ve kışlada bu maksat için ayrılmış yerde yatacakları öngörülmüştür.

  AYİM 3 ncü Dairesinin 14.07.2005 gün ve 2005/261 E., 2005/973 K. sayılı kararında da yer verildiği üzere belirtilen mevzuat hükmünde açıkça baştabip dışındakilerin kendi aralarında nöbet hizmet hizmetine gireceği belirtilmiş olmasına rağmen baştabip olarak görev yapmakta olan davacının garnizon nöbetçi tabipliği hizmetine dahil edilmesinin yönetmeliğe aykırı olduğunun kabulü ile işlemin iptaline karar verilmesi gerekirken aksi yönde oluşan sayın çoğunluğa katılmamız mümkün olmamıştır. 22.11.2007

  ÜYE ÜYE

  M. Aydan AL Ayhan AKARSU

  Hâkim Albay Hâkim Albay

  Dergi No:23
  Karar Dairesi:AYİM.3.D.
  Karar Tarihi:22.11.2007
  Karar No:
  Karar No:


  geri