ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Hizmet Yükümlülüğü-İstifa
  İSTİFA


  KARARLAR
  geri

  İSTİFA

  ÖZETİ:

  Hizmet gerekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak yayınlanmış olan uygulama emrinde En geç 15.07.2007 tarihi itibarıyla istifa etme hakkını elde eden ve 01-15 Temmuz 2007 tarihleri arasında istifa talebinde bulunan personelin işlemleri hemen sonuçlandırılarak, ilişiklerinin en geç 14.08.2007 tarihinde kesileceğinin bildirildiği; bu durumu bilerek ve isteyerek 04.07.2007 tarihinde istifa talebinde bulunan davacının ilişiğinin 14.08.2007 tarihinde kesilmesi işleminde takdir yetkisinin objektif olarak kullanıldığı, anılan işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

  Davacı, 15.10.2007 tarihinde AYİM. kayıtlarına giren dava dilekçesi ile AYİM.3.D.nin 25 Ekim 2007 tarih ve 2007/1078 E., 2007/1110 K. sayılı kararı ile dilekçenin reddine karar verilmesi üzerine sunduğu ve 24.12.2007 tarihinde kayıtlara giren yenileme dilekçesinde özetle; 30.08.1987 tarihinde J.Astsb.Çvş. olarak göreve başladığını, 2005 yılı içinde Açıköğretim Fakültesini bitirdiği için J.Gn.K.lığının 27 Aralık 2006 tarihli onayı ile bir yıl kıdem verildiğini ve 3 nci derecenin 3 ncü kademesine intibakının yapıldığını, Temmuz 2007 ayı içinde fiili hizmet zamları ile birlikte 25 yıllık hizmet süresini doldurduğunu ve emekli aylığı daha sonra bağlanmak üzere emekli olmak istediğini içeren dilekçe verdiğini, prensip emirlerinde Temmuz ayı içerisinde verilen dilekçelerin, personelin rütbe terfi, derece ve kademe ilerlemeleri göz önüne alınarak en erken 15 Eylül 2007 aylıkları ödendikten sonra ilişiklerinin kesilmesini sağlayacak şekilde işleme konulması ve onayların da bu esaslar dahilinde alınması gerektiği çok açık bir biçimde belirtilmiş olmasına rağmen, kendisi ile ilgili ayrılma onayının 25.07.2007 tarihinde gerçekleştirildiğini ve 08 Ağustos 2007 tarihinde ilişiğinin kesildiğini, bu işlemler sonucu sicillerinin olumlu olmasına rağmen daha önce ilişiği kesildiği için 30 Ağustos 2007 tarihi itibariyle 3 derecenin 3 ncü kademesinden, 2 nci derecinin 1 nci kademesine yükseltilmesi gerekirken derece yükselmesinin yapılmadığını ve ayrıca iki aylık görev aylığının da ödenmediğini, 30 Ağustos 2008 tarihinde derece ilerlemesi yapacak olan ve Temmuz ayı içerisinde emeklilik dilekçesi veren personelle aynı durumda olmasına rağmen vermiş olduğu dilekçesinin istifa dilekçesi olarak nitelendirilmek suretiyle aralarında ayrım yapılmasını haklı gösteren hukuka uygun hiçbir neden bulunmadığını, bu uygulamanın Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu, emeklilik hizmet süresi dolduktan sonra verdiği dilekçenin emeklilik dilekçesi olduğunu, aynı tarihlerde emeklilik dilekçesi verenler gibi, emeklilik işleminin 15 Eylül 2007 tarihinde yapılması gerekirken ayrılma isteğinin 25 Temmuz 2007 tarihinde onaylanmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek söz konusu işlemin iptaline, bu işlem nedeniyle ödenmeyen aylık ve diğer özlük hakları farklarının yasal faizleri ile birlikte ödenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  Dava dosyasının incelenmesinden, 30.08.1987 tarihinde J.Astsb.Çvş. rütbesiyle TSK’nde göreve başlayan davacının 02.07.2007 tarihli dilekçesi ile davalı idareye müracaat ederek, 25 yıllık fiili hizmet süresini tamamladığını beyanla 4759 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 5434 sayılı Kanunun 39/ç maddesine göre istifaen ayrılmak isteğinde bulunduğu, davacının bu talebi üzerine İçişleri Bakanlığının 23.07.2007 tarihli onayı ile davacının 926 sayılı TSK.Personel Kanunun 112 nci, 4759 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ve 5434 sayılı Kanun 39/ç maddeleri gereğince 25 fiili hizmet yılını doldurup, tabi olduğu yaş haddini tamamlamadığından istifasının kabulünün uygun görüldüğü, söz konusu işlemin davacıya 01.08.2007 tarihinde tebliğ edilerek 08 Ağustos 2007 tarihi itibariyle ilişiğinin kesilmesi üzerine AYİM’de iş bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

  Dava konusu uyuşmazlık ile ilgili olarak 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunun 8 nci maddesi; “Subayların, astsubayların ve askeri öğrencilerin özel kanununda yazılı belli şartlar içinde emeklilik hakları vardır.

  Şu kadar ki subay ve astsubaylar bu kanunda belirtilen yükümlülük sürelerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyemezler.

  Emeklilik hakkını kazananlar, emekliliklerini ancak Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. Bu aylar dışındaki emeklilik istemleri; ancak ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edilebilir.“ hükmüne,

  9 ncu maddesi; “Subaylar ve astsubaylar bu kanunda belirtilen esaslara göre subaylıktan veya astsubaylıktan çekilebilirler. “ hükmüne,

  112 nci maddesi; “Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen 15 yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler....” hükmüne,

  116 ncı maddesi de; “Yükümlülüklerini bitirerek istifa etme hakkını kazananlar, istifalarını Ocak ve Şubat ayları içinde isteyebilirler. İstifaların kabulü, müracaat tarihinden itibaren bir aydan fazla geciktirilemez. Bu aylar dışındaki istifa istemleri, ancak ilgili kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının hizmet gerekleri itibariyle uygun görmesi halinde kabul edilebilir….” hükmüne amirdir.

  Konu ile ilgili 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 39/ç maddesi; “87 nci maddenin (a, b, c, d, e, g, h, i, j ve m) fıkralarında gösterilenlerden 25 fiilî hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine… emekliye ayrılabilirler” hükmüne;

  87 nci maddesi; “Aşağıda yazılı sebeplerle, emeklilik hakkı tanınan vazifelerden ayrılanların, Sandıkla ilgileri kesilir ve o tarihe kadar aylık ve ücretlerinden kesilerek Sandıkta birikmiş kesenekleri (34 ve 38 inci maddelerde yazılı kesenek ve karşılık toplamlarının kesenek itibar edilen kısımları dahil) faizsiz olarak kendilerine ödenir.(1)

  a)İstifa edenler; (Milletvekilliğine seçilmek üzere seçim kanununda yazılı müddet içinde istifa etmiş olupta milletvekili seçilmiş bulunanlar hariç)

  b)İstifa etmiş sayılanlar

  ….

  Bu maddede yazılı olanlardan fiilî hizmet müddetleri ile fiili hizmet zamları 5 yılı doldurmamış bulunanlara bir şey verilmez. Ancak tekrar iştirakçi olanların hakları devam eder.” hükmüne;

  91 nci maddesi; “Bu kanuna göre bağlanan çeşitli mahiyetteki aylıkların ödenmesi aşağıdaki fıkralarda yazılı tarihlerden başlar:

  a)…

  b)Emeklilik hakkı tanınan bir vazifede iken bu kanunda yazılı çeşitli sebeplerle emekliye ayrılanların emekli, adî malûllük, vazife malûllüğü aylıklarıyla ölenlerin dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından; (Emekliliklerini kendileri istemiş olanlar bu istemelerinin kabul edildiği salâhiyetli makamlarca kendilerine yazı ile bildirilmezse isteklerini yaptıkları tarihten itibaren bir aydan evvel olmamak üzere vazifelerini terk edebilirler. Bunların emeklilik isteklerinin kabul edildiğinin salâhiyetli makamlarca yazı ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecburidir. Erlerin vazife malûllüğü aylıklarının başlangıcı bu husustaki müracaatlarını takip eden aybaşıdır.)

  …” hükmüne amirdir.

  Açıklanan mevzuat hükümlerine göre; davacının 25 fiili hizmet yılını tamamlamış olmakla beraber 5434 sayılı Kanunun 39/ç maddesinde öngörülen yaş şartını sağlamamış olması nedeniyle emekli aylığına hak kazanarak emekliye ayrılmak suretiyle değil 926 sayılı Kanunun 9,112 ve 116 ncı maddeleri uyarınca istifa etmek suretiyle hizmetten ayrılması mümkün bulunmaktadır. Zira, bu şekilde istifa etmek suretiyle hizmetten ayrılan davacı 5434 sayılı Kanunun 39/ç maddesi ile Geçici 205 nci maddesindeki düzenlemeler itibarıyla yaş şartını daha sonraki yıllarda sağlaması halinde emekli aylığına hak kazanabilecektir.

  Diğer taraftan 926 sayılı Kanunun 8 nci ve 116 ncı maddelerinde emeklilik ve istifa taleplerinin Ocak ve Şubat aylarında yapılabileceği, bunun dışındaki istemlerin ise ancak ilgili Kuvvet Komutanları tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, davacının 30.08.2007 tarihini müteakip Eylül 2007 tarihi itibarıyla hak kazanacağı yeni derece-kademesi üzerinden ilişiğinin kesilmesi ise ancak Ocak-Şubat 2008 döneminde istifa isteminde bulunması halinde mümkün olabilecektir. Keza, hizmet gerekleri ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bu konuda yayınlanmış bulunulan Jandarma Genel Komutanlığının 14.06.2007 tarih ve PER:4180-239-07/Mrk.D.En.İşl.Ş.Sb.İşl.(201175) sayılı “emeklilik ve istifa işlemleri” konulu genel uygulama emrinin 5 nci maddesinde ”En geç 15.07.2007 tarihi itibarıyla istifa etme hakkını elde eden ve 01-15 Temmuz 2007 tarihleri arasında istifa talebinde bulunan personelin işlemleri ise hemen sonuçlandırılarak, ilişiklerini en geç 14.08.2007 tarihinde kesileceğinin bildirildiği; bu durumu bilerek ve isteyerek 04.07.2007 tarihinde istifa talebinde bulunup istifası İçişleri Bakanlığınca 23.07.2007 tarihinde onaylanan davacının ilişiğinin 14.08.2007 tarihinde kesilmesi işleminde takdir yetkisinin objektif olarak kullanıldığı, anılan işlemde hukuka aykırı bir yön bulunmadığı, buna bağlı olarak da 08 Ağustos 2007 tarihinde ilişiği kesilen davacının 30 Ağustos 2007 tarihinde derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesi yaptırılmasına ve davacıya bu tarih itibariyle görev aylığı ödenmesine hukuken imkan bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

  Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  Yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE,

  Dergi No:24
  Karar Dairesi:AYİM 3.D.
  Karar Tarihi:05.06.2008
  Karar No:
  Karar No:


  geri