ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Kamu Konutları (Lojman)
  LOJMAN TAHSİS EDİLMEMESİ


  KARARLAR
  geri

  LOJMAN TAHSİS EDİLMEMESİ

  ÖZETİ:

  Davacının oturmakta olduğu Zeytinburnu konut grubundan kendisine tahsis edilen konuta beş yıllık yasal oturma süresini doldurması ve yeni görev yerinin 3'üncü Kor. K.lığı olması sebebiyle Yenilevent konut grubundaki konutlardan yararlandırılması gerektiğinden Zeytinburnu konut grubundaki konutlardan yararlan-dırılarak kendisine konut tahsis edilmesi mümkün değildir

  Davacı 03.09.2009 tarihinde AYİM kaydına geçen dava dilekçesine özetle; Zeytinburnu lojmanlarında oturma süresinin Eylül 2009 ayında dolduğunu, farklı tahsis makamında çalışıyor olması ve oturma süresini doldurması sebebiyle halen oturduğu lojmandan çıkarılarak Levent bölgesindeki lojmanlardan istifade etmesinin istendiğini, 1'inci Ordu İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin yayımlandığı 2006 yılından bu yana bazı birliklerin lağvedilmesi, bazılarına fazladan personel atanması, bazı lojmanların boşaltılması ve yeni lojman inşa edilmesinin söz konusu özel yönergenin konut gruplarını düzenleyen Ek-C’sinin yeniden düzenlenmesi ihtiyacını ortaya çıkardığını, sadece 3'üncü Kor. K.lığına 2009 atamalarında fazladan 25 civarında personel atandığını, lojman ihtiyacının arttığını, 02.09.2009 tarihinde yapılan lojman dağıtımlarında Levent-Beşiktaş lojmanları için 232 subaya 74 konut önerilirken, Zeytinburnu-Ataköy lojmanları için 74 subaya 54 konut önerildiğini, lojman öneri sırasında Levent grubunda 107'nci sırada olduğunu, tercih ettiği konuta giremediğini, Zeytinburnu konut grubundan tahsis yapılsaydı 37'nci sırada yer aldığını ve halihazırda ikamet ettiği konuta girebilecek olduğunu, Zeytinburnu bölgesinden de kendisine konut önerilmesi gerektiğini belirterek isteği olan Zeytinburnu lojmanlarında ikamete tabi tutulmayarak Levent bölgesindeki konutlardan yararlandırılması şeklindeki işlemin iptaline ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesi Ek-C Çizelgesinin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

  AYİM 3'üncü Dairesinin 17.09.2009 tarih ve Gensek No:2009/3079; Esas No:2009/1061 sayılı kararı ile davacının yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir.

  Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde; Davacıya 66'ncı Mknz. P. Tug. K.lığının tahsis yetkisindeki Zeytinburnu konut gurubundan konut tahsis edildiği, 2005 yılı genel atamalarında Ayazağa/İstanbul 3ü'ncü Kor. Geri Des. Ybşk.lığı emrine atandığı, davacının konutta yasal oturma süresinin Eylül 2009 tarihinde dolduğu, davacının 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin Ek-C'sindeki Zeytinburnu lojmanlarından yararlanacak birlik ve kurumlar listesine 3'üncü Kor. K.lığı personelinin de eklenmesi ve Zeytinburnu konutlarından yararlandırılması için 06.07.2009 tarihli dilekçesi ile idari müracaatta bulunduğu, müracaatına cevap verilmemesi üzerine Zeytinburnu bölgesindeki konutlardan yararlandırılmama işleminin iptali ile, 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizon Konut Özel Yönergesinin Konut grupları ile bu konut gruplarından yararlanacak birlik ve kurumları gösteren Ek-C Çizelgesinin iptaline ve öncelikle yürümenin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle bu davanın açıldığı anlaşılmıştır.

  MSY 319-2(B) TSK Konut Yönergesinin Birinci Bölüm 3'üncü maddesinin g bendinde “Konut Grubu: Aynı tahsis makamının tahsis sorumluluğunda bulunan konutlar birlik ve kurumları konuş durumu, emniyet, servis hizmeti, trafik yoğunluğu, birlik ve kurumlardaki mevcut personel sayısı, personelin konutlardan eşit şekilde faydalanması ve personelin görev yerlerine en yakın konutlardan istifade esasları dikkate alınarak oluşturulan konut gruplarını ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır.

  Yönergenin "Konut tahsisine yetkili makamlar" başlıklı 4'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında da "Konut tahsisine yetkili makamlar; bu yönerge esaslarına uygun olarak, tahsis sorumluluğunda bulunan konut gruplarını, bu konut gruplarından istifade edecek birlikleri ve bu yönergede belirlenen esasları nasıl yürüteceğini belirler.” hükmüne yer verilmiştir.

  1'inci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinde Yenilevent-Orhaniye-Kalender-Darphane-Çengelköy ve Ertuğrul Bölgesindeki konut gruplarından konut tahsisine 23'üncü Mot. P. Tüm K.lığının Ataköy-Zeytinburnu-Fatih-Fındıkzade Bölgesindeki konut grubunda konut tahsisine 66'ncı Mknz. P. Tug. K.lığının yetkili olduğu belirtilmiştir.

  Söz konusu Konut Özel Yönergesinin Ek-C'sinde de Yenilevent konut grubuna dahil 741 konuttan 3'üncü HRF. Kor. Kh. ve Bağlı birliklerinin, Zeytinburnu konut grubuna dahil 509 konuttan 52'nci Zh. Tak Tüm. Kh. birliklerinin yararlanacağı gösterilmiştir.

  Davacı tarafından iptal talebine konu olan 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin Ek-C Çizelgesinde yer alan konut gruplarının ve yararlanacak personelin belirlenmesinde, TSK Konut Yönergesinde belirtilen esasların dikkate alınmadığı iddia edilmekte ise de; Davalı idarenin 19.02.2010 tarihli yazısından İstanbul Batı Garnizonundaki konut tahsis etmeye yetkili makamların her yıl Kasım ayında Ordu Komutanlığına ana ast ve bağlı birliklerinin konut durumu raporları ve personelin konutlardan faydalanma oranlarının konut kadrosu, mevcudu, ihtiyaç miktarını, konutta oturan ve sırada bekleyen personel miktarını gösteren ve bunların oranlarını gösteren çizelgeleri hazırlayarak gönderdiği, çeşitli konut gruplarına tabi olacak konut sayısının ve konut kadrolarının hangi konut grubundan hangi birlik personelinin yararlanacağının belirlenmesinde birliklerdeki personel mevcudunun dikkate alındığı, 2009 yılında Batı garnizonunda görev yapan subay ve astsubayların konuttan faydalanma oranlarının % 100 olduğu anlaşılmaktadır. 3'üncü Kor. K.lığı Birliklerinin konuşlanma durumu itibariyle Yenilevent konut grubuna Zeytinburnu konut grubundan çok daha yakın olduğu konusunda da şüphe bulunmamaktadır. Dolayısıyla konut gruplarının ve yararlanacak personelin belirlenmesinde davacıların iddialarının aksine birlik ve kurumların konuş durumu, servis hizmeti, birlik ve kurumlardaki personel sayısı, personelin görev yerlerine en yakın konutlardan istifade etmesi gibi esasların dikkate alınmadığı sonucuna varmak mümkün değildir.

  Davacı iddialarını desteklemek üzere Eylül 2009 ayında icra edilen konut dağıtımına ilişkin olarak Levent-Beşiktaş lojmanları ile Zeytinburnu -Ataköy lojmanları arasındaki önerilen konut miktarı ve personel sayısı orantısızlığını örnek olarak göstermiş ise de; bu durumun belirli bir andaki konut talep eden personel ve önerilen konut sayısını gösterdiği, her bir öneri döneminde farklı sebeplerle konut talep eden personel sayısının değişebileceği dikkate alındığında daha önceden soyut olarak belirli yöntem dahilinde konut gruplarının ve yararlanacak personelin belirlendiği 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin Ek-C Çizelgesinin sırf davacının ileri sürdüğü bu nedenle TSK Konut Yönergesinde belirtilen esaslara aykırı olduğunu kabul etmek de mümkün değildir.

  Bu nedenlerle davacının 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin Ek-C Çizelgesinin iptali isteminin reddine karar verilmiştir.

  TSK Konut Yönergesinin "Konutta yasal oturma süresini dolduran personele uygulanacak ön tahsis işlemi esasları" başlıklı 3'üncü Bölüm 4'üncü maddesinin son fıkrasında"... Aynı garnizonda farklı tahsis makamı veya konut grubunda göreve devam eden personel yasal oturma süresi sonunda yeni görev yerinin konutlarından faydalanır." hükmüne yer verilmiştir.

  Davacı Zeytinburnu konut grubundan kendisine tahsis edilen konuta beş yıllık yasal oturma sersini doldurmuştur. 1'inci Ordu ve İstanbul Garnizonu Konut Özel Yönergesinin Ek-C Çizelgesine göre 3’üncü HRF.Kor.Kh. ve Bağlı Birlik personelinin Yenilevent konut grubundaki konutlardan yararlanması gerekmektedir. Davacının yeni görev yeri 3'üncü Kor. K.lığı olması sebebiyle Yenilevent konut grubundaki konutlardan yararlandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen Yönerge hükmü gereğince davacının Zeytinburnu konut grubundaki konutlardan yararlandırılarak kendisine konut tahsis edilmesi mümkün değildir.

  Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  Yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE,

  25 MART 2010 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

  Dergi No:26
  Karar Dairesi:AYİM. 3.D.
  Karar Tarihi:25.03.2010
  Karar No:
  Karar No:


  geri