ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Kıdem - Yurtiçi, Yurtdışı Öğrenim İzni
  YÜKSEK LİSANS KIDEMİ


  KARARLAR
  geri

  YÜKSEK LİSANS KIDEMİ

  ÖZETİ:

  Kendisine yüksek lisans kıdemi verilmesi için davalı idareye emekliye ayrılmasından sonra (emekli statüsünde iken) müracaat etmiş olan davacıya, önceden tamamladığı yüksek lisans öğreniminden ötürü kıdem verilmesine imkan bulunmadığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

  Davacı, 22.10.2009 tarihinde HATAY/Erzin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 02.11.2009 tarihinde de AYİM’de kayda geçen dilekçesinin, AYİM 1’inci D.nin 02.12.2009 tarihli ve 2009/1174 Esas, 2009/1126 Karar sayılı kararı ile 30 gün içinde dava açılmak şartıyla reddine karar verilmesi üzerine 17.12.2009 tarihinde HATAY/Erzin Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, 24.12.2009 tarihinde de AYİM’de kayda geçen yenilenen dava dilekçesinde özetle; Dz.K.K.lığı bünyesinde astsubay statüsünde görev yaparken Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde lisans öğrenimini 12.06.1989 tarihinde, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalında da yüksek lisans öğrenimini 30.06.1993 tarihinde tamamladığını, 15.04.2004 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrıldığını, kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara 926 sayılı TSK Personel Kanununun 36’ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen esaslar dahilinde kıdem verilmesini öngören 5906 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini müteakip yüksek lisans intibakının yapılması talebi ile TC.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına 06.07.2009 tarihli dilekçesi ile müracaat ettiğini, TC.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca dilekçesinin Dz.K.K.lığına intikal ettirildiğini, Dz.K.K.lığının 01.09.2009 tarihli cevabi yazısı ile statü dışında bulunan personelin yüksek lisans öğrenim kıdemine ilişkin olarak TSK Personel Kanunu ve Astsubay Sicil Yönetmeliği esaslarına göre geriye dönük işlem yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek olumsuz cevap verildiğini, görevde iken yüksek lisans öğrenimini tamamlayan, ancak 5906 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce emekliye ayrılan astsubaylara yüksek lisans kıdemi verilmemesinin Anayasanın 10’uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiğini belirterek 926 sayılı TSK Personel Kanununun 83’üncü maddesine 5906 sayılı Kanun ile ikinci fıkra olarak eklenen “Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara, 36’ncı maddenin (d) bendinde belirtilen esaslar dahilinde kıdem verilir.” şeklindeki düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmasını ve yüksek lisans öğrenim kıdemi verilmemesi işleminin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

  Davalı Milli savunma Bakanlığının usule ilişkin itirazları yönünden yapılan incelemede; davacının 06.07.2009 tarihli dilekçesi ile idari müracaatta bulunduğu, bu müracaatına Dz. K.K.lığının 01.09.2009 tarihli yazısı ile cevap verildiği, bu cevap üzerine davacının 22.10.2009 tarihinde olmak üzere süresinde davasını açtığı dolayısıyla davada süre aşımı bulunmadığı görülmüştür. Öte yandan davacı, idari müracaatında yüksek lisans intibakının yapılmasını talep etmiş ise de, Dz. KK.lığının cevabı üzerine intibak işlemini değil yüksek lisans kıdemi verilmemesi işlemini davaya konu ettiği, dolayısıyla gerçek hasmın SGK Başkanlığı değil de Milli Savunma Bakanlığı olduğu değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, davacı, başlangıçta dava dilekçesinde hasım mevkiinde sadece SGK Başkanlığına yer verdiğinden Dairemizin 02.12.2009 tarihli kararıyla Milli Savunma Bakanlığının da hasım mevkiine alınması gerektiği belirtilmişi, bilahare dava konusu işlemi tesis yetkisi salt Kuvvet K.lığına ait olduğundan SGK Başkanlığının hasım mevkiinden çıkarılmasına karar verilmiştir.

  Dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerden; Türk Silahlı Kuvvetlerinde Dz.K.K.lığı mensubu muvazzaf astsubay olarak görev yaptığı esnada Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Bilim Dalındaki yüksek lisans öğrenimini 30.06.1993 tarihinde tamamlayarak mezun olan ve ardından 15.04.2004 tarihinde kendi isteği ile emekliye ayrılan davacının, 5906 sayılı Kanunun 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesini müteakip 06.07.2009 tarihli dilekçesi ile TC.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına müracaat ederek 5906 sayılı Kanun gereğince yüksek lisans intibak işleminin yapılmasını talep ettiği, TC.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 10.08.2009 tarihli yazısı ile davacının söz konusu dilekçesinin gereğinin yapılması maksadıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına gönderildiği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 01.09.2009 tarihli cevabi yazısı ile statü dışında bulunan personelin, yüksek lisans öğrenim kıdemine ilişkin olarak TSK. Personel Kanunu ve Astsubay Sicil Yönetmeliği esaslarına göre geriye dönük işlem yapılmasının mümkün olmadığı belirtilerek olumsuz cevap verilmesi üzerine yüksek lisans kıdemi verilmemesi işleminin iptali istemiyle işbu davayı tesis ettiği anlaşılmıştır.

  03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5906 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1’inci maddesi ile 926 sayılı TSK. Personel Kanununun 83’üncü maddesine, birinci fıkradan sonra gelmek üzere “Kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara, 36’ncı maddenin (d) bendinde belirtilen esaslar dahilinde kıdem verilir.” şeklindeki ikinci fıkra eklenmiş ve aynı maddenin son fıkrası; “Bu madde hükümlerine göre nasıpları leh veya aleyhe düzeltilenlerin terfi işlemlerinin ne şekilde olacağı ve kıdemlerinin verilme usul, esas ve şartları Astsubay Sicil Yönetmeliğinde gösterilir.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu kanuni düzenlemeler gereğince de 11.02.2010 tarihli ve 27490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 2’inci maddesi ile Astsubay Sicil Yönetmeliğine 73/A maddesi eklenmiş, eklenen 73/A maddede de 926 sayılı TSK. Personel Kanununun 36’ıncı maddesinin (d) bendinde belirtilen esaslar ve Subay Sicil Yönetmeliğinin konu ile ilgili düzenlemeleri paralelinde, kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara kıdem verilme usul, esas ve şartları düzenlenmiştir.

  I) Davacının Anayasa’ya aykırılık iddiasına ilişkin olarak; Davacı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 9’uncu maddesinde yüksek lisans yapan memurlar için herhangi bir şart aranmadığını ayrıca sadece görevdeki astsubaylara kıdem verilmesinin de astsubaylar açısından eşitsizliğe yol açtığını belirtmek suretiyle, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun 16.06.2009 tarihli ve 5906 sayılı Kanun ile değişik 83/2’inci maddesinin “kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara, 36’ncı maddenin d bendinde belirtilen esaslar dâhilinde kıdem verilir” hükmünün, Anayasa’nın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ileri sürmüş ise de; öncelikle ifade etmek gerekir ki, söz konusu hüküm vazifedeki astsubaylara lisansüstü öğrenim kıdemi verilmesine olanak tanıyan bir hükümdür. Bu hükmün iptal edilmesi emekli statüsünde bulunan personele lisansüstü öğrenim kıdemi verilmesini sağlamayacaktır. Bu bakımdan söz konusu olan Kanun koyucunun emekli statüsündeki astsubaylara da kıdem verilmesini öngörmemiş olmasıdır. Kanun koyucunun, özlük haklarına ilişkin yaptığı düzenlemelerde, belirtilen hakların, hangi statüdeki görevlilerce, hangi şartlar altında kullanılacağı konularında ve haklardan istifade etmede riayet edilmesi gereken şekil ve süre kayıtlamalarında belirli bir takdir hakkı bulunduğunun kabulü gerekir. Diğer taraftan Kanun koyucunun bu tutumunun noksan düzenleme sayılıp sayılmayacağı hususu bir yana, Anayasanın 10’uncu maddesindeki eşitlik ilkesine aykırılıktan söz edilebilmesi için aynı statüde olanlara farklı hükümlerin uygulanması gerekir. Diğer bir deyişle, farklı hukuki statüdeki kişilere farklı kurallar uygulanması, Anayasanın “eşitlik” ilkesinin ihlali anlamına gelmemektedir. Dava konusu olayda da böyle bir uygulama mevcut olmadığından eşitlik ilkesinin ihlalinden söz etmek mümkün görülmemiştir. Bu sebeple, Anayasa’ya aykırılık iddiası ciddi görülmemiştir.

  II) Davacının yüksek lisans kıdemi verilmemesi işleminin iptali istemine ilişkin olarak;

  926 Sayılı TSK Personel Kanunu’nun 16.06.2009 tarihli ve 5906 sayılı kanun ile değişik 83/2’inci maddesinin “kendi nam ve hesabına yüksek lisans öğrenimi yapan astsubaylara, 36’ncı maddenin (d) bendinde belirtilen esaslar dâhilinde kıdem verilir” hükmünün görevde bulunan astsubayları kapsadığı; yüksek lisans öğrenimini 1993 yılında tamamlamış ve kendisine yüksek lisans kıdemi verilmesi için davalı idareye 15.04.2004 tarihli işlem ile emekliye ayrılmasından sonra (emekli statüsünde iken) 06.07.2009 tarihli dilekçesi ile müracaat etmiş olan davacıya, önceden tamamladığı yüksek lisans öğreniminden ötürü kıdem verilmesine imkan bulunmadığında dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine varılmıştır.

  Açıklanan nedenlerle;

  Hukuki dayanaktan yoksun bulunan davanın REDDİNE,

  18 MAYIS 2010 tarihinde OYBİRLİĞİ ile karar verildi

  Dergi No:26
  Karar Dairesi:AYİM.1.D.
  Karar Tarihi:18.05.2010
  Karar No:
  Karar No:


  geri