ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  926 Sayılı Kanundan Doğan Diğer İşlemler
  GENEL DİL SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMA


  KARARLAR
  geri

  GENEL DİL SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMA

  ÖZETİ:Genel dil birinci aşama sınavında çevre kirliliği ile ilgili bir makale yazması istenen ve sınavda adayın kimliğini tanıtan hiç bir işaret kullanmaması gerektiği Sınav kağıdında belirtilmek suretiyle uyarılan davacı subayın söz konusu makaleyi bir dergiye gönderilen mektup tarzında yazması, kimlik belirtici bir işaret niteliğinde bulunduğundan, Sınavının geçersiz sayılmasında hukuka aykırı bir durum yoktur.

  Davacı 20 OCAK 1905 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; 1994 yılı ARALIK ayında yapılan Genel Dil Sınavına katıldığını, 2 OCAK 1995 tarihinde kendisine dinleme sınavından 17.37, okuma sınavından 20.00 aldığı yazma sınavının ise iptal edildiğinin bildirildiğini, 5 OCAK 1995 tarihinde dilekçe ile itiraz ettiğini, bu itiraz dilekçesine verilen ve 19 OCAK 1995 tarihinde kendisine tebliğ edilen cevabi yazıdan, yazma sınavında kendisinden yazması istenen makaleyi bir dergiye gönderilen mektup şeklinde yazdığı gerekçesiyle sınavının iptal edildiğini öğrendiğini, bu gerekçenin hukuka aykırı olduğunu, zira kendilerine verilen talimatta makalede kullanılacak bilgilerin verilip ayrıca konu ile ilgili gördükleri ayrıntılara da makalede değinilebileceğinin belirtildiğini, sınav kağıdındaki dikkat bölümüne uyarak adını, soyadını yazmadığı gibi kimliğini gösterecek 'bir işaret koymadığını, imza atmadığını, İngilizce bilgisini göstermek için makalesini bir derginin müdürüne gönderme senaryosuna dayandırarak kaleme aldığını, hatta derginin ismini bile vermeden x magazin dergisine şeklinde ibare kullandığını, keza adresleri do x cadde x Sokak şeklinde yazdığını, böyle bir yazım sekimi yönergedeki "serbest bir şekilde" ibaresine dayanarak seçtiğim, İngilizce bilgi seviyesi itibariyle komisyon üyelerine kimliğini göstermesine gerek bulunmadığını iddia ederek İngilizce genel dil birinci aşaması sınavında başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını istemiştir.

  Davacının yürütmenin durdurulması istemi, davalı idareden ara kararı ile celb edilen sınav evrakı ve değerlendirme belgeleri ile ilgili mevzuatın incelenmesinden sonra dairemizin 8 ŞUBAT 1995 gün ve 1995/86 Esas sayılı kararı ile reddedilmiştir.

  Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yabancı dil bilgi seviyesinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirleyen yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak davalı idare, değişik sebeplerle değerlendireceği (örneğin yurtdışı görevine atama gibi) personelinin yabancı dil bilgisinin objektif biçimde tespit edilmesini temin için 2966 sayılı TSK. leri personelinin yabancı dil bilgisinin tespit yönergesini hazırlamıştır.

  Anılan yönergenin dördüncü bölüm 13 ncü maddesinde, genel dil sınavının l nci aşamasının, dinleme, okuma ve yazma sınavı olmak üzere 3 ayrı kısımda yapılacağı, yazma sınavında personelin yazma yeteneğinin ölçülmesi amacıyla 80 kelimelik verilmiş bir konu hakkında yönlendirici talimatta belirlenen sınırlar içinde serbest metini yazma seklinde yapılacağı ve sınav süresinin 60 dakika olduğu, yönergenin genel dil l nci aşama sınav sorularının değerlendirilmesi özel talimatı bölümünün 6 nci maddesinde, değerlendirme' esnasında kimliğini belirtebilecek isim, şekil, ruamız veya yazı ile kendisinin tanınabileceği izlenimini veren cevap kağıtlarının sorumlu komutanlıkça değerlendirildikten sonra not taktir edileceği, sözkonusu özellikleri taşıyan cevap kağıtlarının gerekçeleri de belirtilmiş olarak ayrı liste ile Genelkurmay Personel Bşk. lığına gönderileceği, Genelkurmay Personel Başkanlığınca yapılan nihai değerlendirmeyi müteakip değerlendirme dışı bırakılan kağıtların "sınavı geçersiz sayılan personel" işlemine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

  Celbedilip tetkik edilen sınav belgelerinin tetkikinden; Davacının da yabancı dil l nci aşama sınavına katıldığı, yazma sınav kağıdının 1248 kod numarası verildiği, çevre kirliliği ile ilgili olarak 80 kelimeyi geçmeyecek biçimde bir makale yazmasının istendiği, sınav kağıdına 25 üzerinden 14.08 not taktir edildiği, ancak sınavda tanıtıcı işaret kullanmaması gerektiği yönergede ve sınav kağıdında yazılı bulunmasına rağmen davacının mektup ve makale şeklinde cevap yazmış olmasının bir işaret olarak kabul edilip "sınavı geçersiz sayılan personel" kategorisine dahil edilip sınavda başarısız sayıldığı anlaşılmıştır.

  Esasen bu konularda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

  Uyuşmazlık davacının yazma sınavındaki cevap tarzının kendisinin tanınmasını sağlayacak bir işaret kabul edilip edilemeyeceği konusundadır.

  Yönergede açıkça, adayların kimliğini gösterecek işaret, isim, şekil, rumuz veya yazı, kullanılmayacağı açıklanmış, sınav kağıdının üst kısmında da "DİKKAT" başlığı altında ve 8 madde biçiminde bu hususlar tekrar edilmiştir.

  Davacıya sorulan soru, sadece çevre kirliliği konusunda bir makale yazılmağıdır. Makalenin bir dergiye gönderilebilmesi iğin mektup zarfının üstünün de yazılması biçiminde kaleme alınması işlenmemiştir. Sınava katılan 1959 adaydan hiçbiri makalesine davacının yaptığı gibi bir şekil vermemiştir. Davacı iddia ettiği gibi iyi İngilizce bildiğini kanıtlama düşüncesinde ise, bunu makalesine özel bir şekil kazandırmak biçiminde değil makalesinde kurduğu cümleleri ve kelimeleri düzgün kurup kullanmak suretiyle gerçekleştirebilirdi.

  Öte yandan davacı ile birlikte sınavları iptal edilen adayların, sınav kağıtlarının iptal sebepleri nazara alındığında iptale karar verenlerin yönerge ve sınav kağıtlarındaki talimata uygun ve gerekli hassasiyeti gösterdikleri anlaşılmaktadır. Keza davacıya karşı özel bir amaç güdüldüğüne ilişkin gerek davacının bir iddiası gerekse bu konuda bir belirti de bulunmamaktadır. Tüm bu hususlar nazara alınarak davacının sınav kağıdının iptal edilmesinde bir takdir zaafı bulunmadığı ve buna dayalı olarak sınavda başarısız sayılmasının da hukuka aykırı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

  Açıklanan nedenlerle dayanaktan yoksun bulunan DAVANIN REDDİNE,


  Dergi No:10
  Karar Dairesi:AYIM.2.D.
  Karar Tarihi:12.07.1995
  Karar No:
  Karar No:


  geri