ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  926 Sayılı Kanundan Doğan Diğer İşlemler
  GÖREV BAŞI EĞİTİMİNE TABİ TUTULMA


  KARARLAR
  geri

  GÖREV BAŞI EĞİTİMİNE TABİ TUTULMA

  ÖZETİ:Astsubay Meslek içi Eğitim Yönetmeliğine uygun şekilde çıkartıldığı anlaşılan ilgili yönerge hükümlerine göre, tamehil seviyeye yükselebilmek için görev başı eğitime tabi tutulması gerekli bulunduğundan; davacı astsubayın ehliyet seviyesinin yükseltilebilmesi amacıyla bu eğitime tabi tutulmasında hukuka aykırılık yoktur.

  Davacı vekilleri 24.1.19S5 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle; müvekkillerinin astsubay olarak mezun olduğu 1981 yılından 1994 yılı tayin dönemine kadar görmüş olduğu eğitim doğrultusunda 14 yıl askerlik şubelerinde görev yaptığını, 1994 yılı genel atamalarında 15 nci Füze Üs Komutanlığı emrine atandığını, görev başı eğitim yönergesinin 5 nci 'bölüm 5 nci maddesine göre 1.10.1984 döneminde GBE dosyası verildiğini, davacının görmüş olduğu bir yıllık branş eğitiminden sonra 14 yıl bilfiil verilen eğitim doğrultusunda Askerlik Şubelerinde görev yaptıktan sonra yeniden GBE’ ne alınmasının GEE'nin tanımına ters düştüğünü, GBE’ Yönergesinde rütbe ve ehliyet seviyesi münasebetinin açıkça belirtildiğini, buna göre Üçvş. ve Kd. Bşçvş. rütbesindeki bir personelin 7 ehliyet seviyesinde olmasının gerektiğini, Bşçvş rütbesi ile 5 ehliyet seviyesinden BGE’ ye tabi tutulmasının Yönergenin bu maddesine uymadığını, müvekkilinin GBE'na tabi tutulmasının ilgili Yönergenin 5nci ve l nci bölüm 6/b maddesine de uymadığını, GBE amacı personeli görevi başında çalışarak eğitmek olduğundan 'müvekkilinin Kara Kuvvetleri Personel Okulunda görmüş, olduğu bir yıllık branş eğitimi ve bu eğitim doğrultusunda ihtisasıyla ilgili görevde 14 yıl bilfiil çalışmasının bilgi ve tecrübesinin arttırılmasının GBE'den muaf olması için yeterli bir neden olduğunu, başçavuş rütbesindeki davacının yeni mezun astsubay çavuşla aynı tecrübe ve bilgi seviyesinde değerlendirilerek GBE’ ne alınmasının rütbe ve mesleki bilgi onuruyla bağdaşmadığını açıklanan nedenlerle Görev başı Eğitim Yönergesinin müvekkili hakkında uygulanması işleminin iptaline karar verilmesi dava ve talep ettikleri anlaşılmaktadır.

  Başsavcılık düşüncesinde davanın süre yönünden reddi gerektiği yolunda düşünce bildirilmiş ise de, davacının önce işlemin kaldırılması için 5.10.1894 tarihinde l nci Füze Grup Komutanlığına müracaat ettiği, olumsuz yanıt alınca 21.11.1904 tarihinde bir üst komutanlık olan 15 nci Ffee Üs Komutanlığına ihtiyari müracaatta bulunduğu 24 Kasım 1994 tarihli olumsuz yanıt üzerine 24.1.1985 tarihinde işlemin iptali istemiyle süresi içerisinde dava açtığı anlaşılmakla işin esasına geçilmiştir.

  1.10.1994 döneminde görev başı eğitimline tabi tutulan davacı, Görev Başı Eğitim Yönergesinin kendisi hakkında uygulanmaması gerektiği görüşlünde olduğundan, Görev Başı Eğitimine tabi tutulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

  '926 Sayılı T.S.K. Personel Kanununun 74 ndü maddesinde, Astsubayların Mesleki îçi Eğitimleri Hakkında 28 nci madde esaslarının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. 926 Sayılı Kanunun 26 nci maddesinde ise subayların yurtiçi veya yurtdışında yetiştirilmeleri her rütbe ve ken' di sınıfı içinde yeterliliklerinin geliştirilmesi ve sınıf .ayrılıklarına göre kıta veya diğer görevlerde kullanma süre ve sırası yeterlik derecelerine göre meslek programları yönetmeliği ile düzenleneceği öngörülmüştür.

  926 Sayılı T.S.K. Personel Kanununun 26 nci maddesi gereğince hazırlanarak 9.8.1963 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Astsubay Meslek içi Eğitim Yönetmeliğinin 18/a maddesinde, "Görevbaşı eğitimi : Bir astsubayın ihtisası ile ilgili görev yerinde çalışırken, bir nezaretçi eğiticinin sorumluluğu altında, belirli bir ihtisas ve maliyet seviyesinde kendi kendine çalışarak bilgi edinmesi ve işi yaparak öğrenmesi amacı ile yurtiçinde ve yurtdışında tabi tutulduğu planlı ve programlı bir eğilimdir" şeklinde tanımlanmaktadır.

  Mezkur Yönetmeliğin 13 öcü maddesine istinaden hazırlanan Hava Kuvvetleri Sınıflandırma Kurulları ve Sınıflandırma Yönergesi 18 nci maddesinde astsubay ehliyet seviyelerinin düzenlendiği buna göre astsubay yetiştirilmek üzere astsubay sınıf okulunda herhangi bir ihtisasta eğitilmek üzere olan astsubay adayının ehliyet seviyesinin (ı), ihtisası ile ilgili sınıf okulunu başarı ile bitiren ve astsubay çavuşluğu nasbedilen bir astsubayın (3) yarı ehil seviye, bundan sonra astsubaylar ihtisasında 5 (edil) ve 7 (tam ehil) ehliyet seviyesine çıkması için görev başı eğitimine tabi tutulacakları ve başarılı oldukları takdirde ehliyet seviyelerinin yükseltileceği anlaşılmaktadır.

  Yönergenin ikinci bölüm 2 nci madde (a) fıkrasında Hava Kuvvetlerinde görevli her astsubayın meslek gelişiminin temini ve ehliyet seviyesinin "Tam Ehil" seviyeye yükselebilmesi amacıyla mutlaka GBE’ ne tabi tutulacağı belirtilmiştir.

  Yine Yönergede, Hava Kuvvetleri bünyesi dışında görev yapan astsubayların, Hava Kuvvetleri bünyesindeki bir göreve döndüğünden itibaren ehliyet seviyesinin tam ehil seviyeye çıkarılması için GBE’ ne tabi tutulacağı, herhangi bir nedenle GBE’ ne alınamayanların hangi rütbede olursa olsun ehliyet seviyesini yükseltme eğitimine tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

  Bir astsubayın, ihtisası ile ilgili bir görev yerinde çalışırken, ihtisası ile ilgili bir eğitime tabi tutulmasında hizmetin en iyi bir biçimde yürütülmesi bakımından kamu yararı bulunduğu aşikardır.

  Personel ve idari astsubay ihtisasında temel mesleki eğitim olarak 3 ehliyet seviyesinde sınıf okulundan mezun olan, Hava Kuvvetleri bünyesi dışında 14 yıl askerlik şubelerinde görev yaptığı için görevbaşı eğitimine alınamayan, ehliyet seviyesi tam ehil seviyede olmayan, ihtisas iş tarifinde belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmesi yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilmesi için davacının ehliyet seviyesinin yükseltilmesi maksadıyla GBE’ ne alınması işleminde mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

  Bu itibarla, yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE,

  Dergi No:10
  Karar Dairesi:AYIM.2.D.
  Karar Tarihi:12.07.1995
  Karar No:
  Karar No:


  geri