ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)

High Military Administrative Court


 • MSB Ana Sayfa
 • AYİM Ana Sayfa
 • Makaleler
 • Makale Arama
 • Kararlar
 • Karar Fihristi
 • Karar Arama
 • İçtihatı Birleştirme Kararları
 • Kararlar

  ESASA İLİŞKİN KARARLAR
  Askerlik Kanunu'ndan Doğan İşlemler
  ASKERE SEVKEDİLME


  KARARLAR
  geri

  ASKERE SEVKEDİLME

  ÖZETİ:Davacının işlemiş olduğu firar suçları nedeniyle, firarda, tutuklulukta ve hükümlülükte geçirdiği süreler ile Disiplin Mahkemesi’nce verilen oda hapsi cezası gözetildiğinde, 6 ay 1 gün eksik hizmeti kaldığı saptandığından; bu eksik hizmeti tamamlamak üzere askere sevki yolunda tesis edilen işlemde hukuki isabet vardır.

     Davacı vekili 2 Temmuz 1997 tarihinde kayda geçen dava dilekçesi ile idarenin savunmasına karşı verdiği ikinci dilekçesinde özetle; müvekkilinin 1983 yılının Mart ayında askere alındığını, 1989 yılında terhis olduğunu, terhis belgesinin birliğince Kars Askerlik Şubesi Başkanlığına gönderilmediğini, Kars Askerlik Şubesi Başkanlığının 30.10.1995 tarihli belgesi ile askerlik yaptığı konusunda mahalli mahkemelerde dava açması için 3 ay süre verildiğini, verilen süre içerisinde Kars Sulh Mahkemesine açılan davada görevsizlik kararı verilmesi üzerine Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde dava açmak zorunda kaldıklarını, müvekkilinin askerlik hizmetini yaptığı birliği lavğedildiğinden evraklarının bir kısmının bulunmadığını, bu durumun terhis belgesinin gönderilmemesi sonucunu doğurduğunu, evrakların kaybolmasında müvekkiline atfedilecek bir kusur olmadığını ileri sürerek askerlik hizmetini yaptığının tespit edilerek askerlik yaptığını gösterir belgenin verilmemesi işleminin iptalini dava ve talep etmiştir.

     1111 Sayılı Askerlik Kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrasında muvazzaflık hizmet süresi erbaş ve erler için on sekiz ay olarak belirlenmiş, aynı maddenin 2 nci fıkrasında bu hizmetin askerlik şubesinden sevkle başlayacağı hükme bağlanmıştır. Maddenin son fıkrasında, Kanunun saptadığı esaslar dışında veya muvazzaflık hizmetini yerine getirmedikçe hiç kimsenin askerlik çağından çıkartılamayacağı öngörülmüştür.

     Kanunun 83 nci maddesinin 2 nci fıkrasında, firar ve izinsiz olarak geçen süreler ile herhangi bir mahkemenin hükmettiği hapis cezalarının muvazzaflık hizmetinden sayılmayacağı yazılıdır.

     Mevcut hükümler karşısında, kanunda gösterilen süre kadar muvazzaflık hizmet süresi yerine getirilmedikçe terhis işleminin yapılması ve ilgilinin askerlik çağı dışına çıkarılması hukuken olanaksızdır. Askerlik hizmetini eksik olarak yaptığı saptananların da eksik kalan hizmetlerini yerine getirmeleri ve bunun için yeniden asker edilmeleri yasal bir gerekliliktir.

     Davacının, incelenen askerlik şubesi dosyası içeriğinden: Kars Askerlik Şubesi Başkanlığınca 4.3.1983 tarihinde 2 gün yol süresi ile Etimesgut Zrh.Bl.Ok.ve Eğt.Tüm.K.lığına sevk edildiği, 10.3.1983 tarihinde birliğine katıldığı, 30.3.1983 tarihinde işlediği emre itaatsizlik suçundan Etimesgut 1 nci Er Eğt.A.K.lığı Disiplin Mahkemesinin 18.4.1983 gün ve 1983/43-37 Esas ve K. sayılı kararı ile 10 gün oda hapsi ve 10 gün geç terhis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, bilahare 29.4.1983 tarihinde Cmh.Bşk.Mh.Al.Sv.Brl.ne tertip edildiği, 23.5.1983 tarihinde firar edip 28.2.1994 tarihinde kendiliğinden gelerek birliğine katıldığı, 18.3.1984 tarihinde ikinci kez firar ettiği, 5.12.1984 tarihinde yine kendiliğinden gelerek birliğine katıldığı, 7.12.1984 tarihinde Uzunköprü 42.P.A.3.Tb.8.Bl.K.lığına tertip edildiği, 25.12.1984 tarihinde ikinci firar suçundan dolayı tutuklandığı, yapılan yargılama sonucunda Keşan 4.P.Tüm.K.lığı As.Mah.nin 25.12.1984 gün ve 1984/831-695 Es.ve K. sayılı hükmü ile 18.3.1984 - 5.12.1984 tarihleri arasındaki firar suçundan neticeden 5 ay hapis cezası ile mahkûmiyetine ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği, bu arada 23.5.1983-28.2.1984 tarihleri arasındaki birinci firar suçundan Genelkurmay Başkanlığı As. Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda 28.2.1985 gün ve 1985/21-51 Es ve K. sayılı kararı ile neticeten 6 ay hapis cezası ile tecziyesine karar verildiği, Keşan 4.P.Tüm.K.lığı Askeri Mahkemesince 2.firar suçundan dolayı tesis olunan 5 aylık hapis cezasının infazının 4.4.1985 tarihinde tamamlanmasını müteakip aynı tarihte Genelkurmay Askeri Mahkemesince verilen 5 aylık hapis cezasının infazına başlandığı, iş bu cezanın infazından sonra 2.8.1985 tarihinde tahliye edilerek birliğine teslim edildiği, rahatsızlığı sebebiyle Erzurum Mareşal Çakmak Hastanesi Sağlık Kurulunun 24.10.1985 gün ve 1179 sayılı raporu uyarınca bir buçuk ay hava değişimine gönderildiği, 10.7.1985 tarihinde 3.kez firar ettiği, 8.7.1986 tarihinde firardan döndüğü, müsnet suçtan yapılan yargılaması sonucunda 2.Kor.K.lığı As.Mah.nin 1 Ağustos 1986 gün ve 1986/867-566 Esas ve Karar sayılı hükmüyle neticeten 10 ay hapis cezasına mahkûm edildiği, bu suçundan 10.7.1986 tarihinde tutuklanıp 7.11.1986 tarihinde şartla tahliye edilmek suretiyle cezasının infaz edildiği, daha sonra Gelibolu Askeri Hastanesi Sağlık Kurulunun 27.11.1986 gün ve 1586 sayılı raporu ile bir buçuk ay hava değişimi verildiği, son olarak 25 Ocak 1987 tarihinde birliğinden yeniden firar ettiği (4.firar), 42.P.A.3.Tb.K.lığının 27.1.1987 gün ve PER.3050-6-87/423 sayılı yazısı ile firarının Kars Askerlik Şubesi Başkanlığına bildirildiği, Askerlik Şubesi Başkanlığınca son firarıyla ilgili olarak ne gibi bir işlem yapıldığı, takibe alınıp alınmadığı belli olmayan davacının şube kayıtlarında terhisinin açık olduğunun belirlenmesi nedeniyle Kars Askerlik Şubesi Başkanlığınca Vilayet Makamına yazılan 22.6.19952 tarihli yazı uyarınca yakalanıp Askerlik Şubesine teslim edildiği, askerlik yaptığına ilişkin tespit davası açması hususundaki tebligat uyarınca Kars Sulh Hukuk Mahkemesine tespit davası açtığı mahkemece görevsizlik kararı verilmesi üzerine Mahkememizde iş bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

     Bu durumda; eğitim birliğine 3 gün geç katılan davacının işlemiş olduğu firar suçları nedeniyle firarda, tutuklukta ve hükümlülükte geçirdiği süreler ile Disiplin Mahkemesince verilen 10 günlük oda hapsi cezası dikkate alındığında, son olarak firar ettiği 25 Ocak 1987 tarihi itibariyle fiilen 11 ay 29 gün askerlik hizmeti yaptığı saptanmıştır. Halen 18 ay olan askerlik hizmet yükümlülüğü nedeniyle davacının eksik kalan 6 ay 1 günlük hizmeti için yeniden asker edilmesi gerekir.

     Açıklanan nedenlerle, yasal dayanaktan yoksun DAVANIN REDDİNE


  Dergi No:13
  Karar Dairesi:AYİM. 2.D.
  Karar Tarihi:29.04.1998
  Karar No:
  Karar No:


  geri