İNŞAAT EMLAK VE NATO ENFRASTRÜKTÜR DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

FİRMA TANITIM DOSYASI

a. Firmalar dosyalarını usulüne uygun tanzim edip MSB.lığı İnşaat Emlâk ve NATO Enf. Dairesi Başkanlığı İhale Sekreterliğine teslim etmek ve teslim edilen başvuru dosyasında aşağıda belirtilen belgeleri bulundurmak zorundadır.

(1) Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-A),

(2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

(3) Yetki Belgesi (gerçek kişiler hariç) ve/veya İmza Sirküleri,

(4) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi,

(5) Firma Ortaklarına ait Nüfus Cüzdanı Suretleri veya ön ve arka yüzlü noter tasdikli fotokopisi ve ortaklara ait birer adet vesikalık fotoğraf,

(6) Bağlı olduğu vergi dairesinden alınmış "Vergi Borcu Olmadığına Dair" belge (taksitlendirilerek ödeme planına bağlanmış ve düzenli olarak ödenen borçlar aynı kapsamda değerlendirilecektir.),

(7) Teknik personel durumunu gösteren belgeler, (ilgili meslek odası üye kayıt belgesi, ile firmada çalıştığını gösteren SSK.'nın ilgili biriminden alınacak onaylı prim ödeme bordrosu) veya taahhütname, (EK-B)

(8) Ana iş makineleri (ekipman) durumunu gösteren belgeler, (demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tutanaklı belgeler) veya ekipman taahhütnamesi,(EK-C)

(9) İstekliden, son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70' i oranında gerçekleştirdiği veya % 50' si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeleri,

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

Özel inşaatlara ait Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanım İzni belgeleri. (2004 yılı için 01.01.1993'den itibaren sözleşmesi yapılmış işlerden TEFE'ye göre güncelleştirilmiş sözleşme bedeli tutarı büyük olanlar listeye dahil edilecektir),

(10) Malî durum bildirgesi, Banka nakit ve teminat mektubu kredisi durumunu gösterir banka referans mektupları,

(11) İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait (2004 yılı için 2001 dahil-2003 dahil) yetkili mali müşavirlerce onaylanmış bilançosu ve raporu ile 8 nci Maddedeki puanlama kriterlerine esas hesap tablosunun mali müşavir imzalı sureti, (EK-Ç)

(12) İhale kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklılık ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve/veya organize suçlardan hükümlülüğü bulunmadığına dair taahhütname,

(13) İlgili mercilerce hakkında verilmiş hileli iflas etme kararı bulunmadığına dair taahhütname,

(14) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10 ve 11 nci Md. kapsamında bulunmadığına dair taahhütname.

b. Bu belgelerin değerlendirilmeye alınabilmesi için; aslı veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekleri sunulacaktır. Noter onaylı belgelerin "aslına uygundur" şerhini taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

Ayrıca adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine , SSK ve vergi borcu olmadığına dair belgeler ile İş Deneyim Belgeleri ve ekleri için, idare tarafından "aslı idarece görülmüştür" veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini de Firma Tanıtım Dosyalarına ekleyebilirler.

Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu sözleşmenin 1 nci maddesi kapsamındaki resmi belgeler, "apostille" kaşesi taşıması (Standart form KİK031.0/Y) kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. İdarelerce belgelerin Türkçe tercümelerinin istenildiği hallerde ise, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile idarece ihale dokümanında belirlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şarttır. Apostille kaşesi taşıyan belgelerin tercümeleri ile Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması şartı aranmayan belgelerin tercümelerinin yeminli mütercimlerce yapılması ve noter onaylı olması zorunludur.

Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgeler ve bunların tercümeleri, bu kuruluşların uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş olduklarının Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi durumunda, belgelerin verildiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye'de Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır.

İdareler yurtdışında faaliyet gösteren isteklilerin durumu ile ilgili olarak ticaret siciline tescil edildiği yerin Meslek Odası ile ticaret sicil kaydı (istekli şirket ise kuruluşu ve ortakları) hakkında yazışma yapabilir ve isteklinin güvenirliğinin tespiti için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşlara yurtdışında araştırma yaptırabilirler.

İdareler, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin parasal değer ihtiva eden belgeleri, davetin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden veya yabancı para cinsinden teklif verilebilecek durumlarda ise çapraz kurlar üzerinden tekliflerin değerlendirilmesinde esas alınacak para birimine çevirerek değerlendirir.

Firma tanıtım dosyasındaki bütün evrakların tam olması gereklidir. Aksi halde firma tanıtım dosyası değerlendirmeye alınmaz.

c. İstekliler dosyalarında bulunan evrakların tamamına sayfa numarası verecek ve dosya muhteviyatını içindekiler sayfasında belirtecektir. Dosyanın güncelleştirilmesi durumunda numaralandırma işlemi istekli tarafından yeniden yapılacaktır.