Düzenleme Tarihi : 07.05.2018

AQAP Faaliyetleri

AQAP 2000 Yayınları

​AQAP Belgelendirme/Ara Tetkik faaliyetleri
   İlk Belgelendirme ve Belge Yenileme Müracaatı İçin Gerekli Doküman ve Belgeler

 

AQAP Belgesi Başvuru İşlemleri :

5201 Sayılı Kanun Gereğince MSB.lığı tarafından tespit edilip resmi gazetede yayımlanan "Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste" de yer alan malzemeye yönelik üretim yapan firmaların AQAP belgelendirilme işlemleri yapılacaktır. Bu kapsama girmeyen firmalar AQAP belgesi için başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlk Belgelendirme ve Belge Yenileme Müracaatı İçin Gerekli Doküman ve Belgeler:

a. AQAP Kalite Güvence Sistem Belgelendirme/Belge Yenileme Müracaat yazısı (EK-A).

b. Firma Türkçe Kalite Sistem Dokümanının (Kalite El Kitabı (KEK) ve Türkçe Kalite Sistem Prosedürleri (KSP)) bir kopyası ve gerek duyulduğunda talimatlar, formlar ve kalite standartları gibi diğer kalite dokümantasyonu (Standardizasyonu sağlamak amacıyla tüm doküman mavi klasör içerisinde olacaktır).

c. Firma Tanıtım Formu (EK-Ç).

ç. MSB.lığı ile firma arasında imzalanan protokol (EK-D).

d. Ticaret sicil kaydı.

e. Vergi dairesinden alınan vergi mükellefiyet belgesi.

f. Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı tarafından verilen "Üretim İzin Belgesi".

d, e ve f maddeleri TSK'ya bağlı kurum ve kuruluşlar ile kamu kuruluşları için geçerli değildir.

Başvuru ve diğer yazışmalar, basılı dokümanlarla veya elektronik ortamda aqap@msb.gov.tr mail adresi kullanılarak yapılacaktır.

AQAP Belgesi Verilmesi Talebinde Bulunan Firmalar Tarafindan Yapılacak İşlemler :

a. Faaliyet alanı içerisinde yer alan ürün ve hizmetlerin kalite yönetimine yönelik; tasarım, geliştirme, üretim, bakım/onarım, test ve muayene, depolama, sevk, servis, vb. faaliyetlerinin yerine getirilmesinde takip edilecek yöntemleri ortaya koyan KEK ile KSP'leri; talep edeceği AQAP kalite sistem gerekleri dokümanını rehber alarak, hazırlayacaktır.

b. Kalite sistemine yönelik olarak hazırlamış olduğu KEK, Prosedür ve Süreç dokümanlarını Klt.Ynt.D.Bşk.lığına teslim ederek veya elektronik ortamda aqap@msb.gov.tr mail adresine göndererek belge talebinde bulunacaktır.

c. EK-Ç'de yer alan protokolde belirtilen belgelendirmeye esas hususları yerine getirecektir.

ç. Belgelendirmeye esas dokümantasyon üzerinde Klt.Ynt.D.Bşk.lığı tarafından yapılan ön incelemede tespit edilen ve düzeltilmesi gerekli görülerek firmaya bildirilen hususları göz önüne alarak, KSD'de düzeltmeler yapacak ve tekrar incelenmek üzere Klt.Ynt.D.Bşk.lığına sunacaktır.

d. KSD'si uygun bulunan ve tetkik programına alınan firmalar; kendilerine yapılan tarih bildirimini müteakiben, tetkik heyetine yardımcı olmak amacıyla gerekli tertip ve düzeni (firma tanıtım brifingi, ilgili personel ile uygulamalar ve kayıtların hazır bulundurulması) sağlayacaktır.

e. Firma, talep edilen AQAP kalite sistem belgesine göre; dokümantasyon, organizasyon ve uygulamada tespit edilen uygunsuzlukları, kendilerine Klt.Ynt.D.Bşk.lığınca yapılacak resmî bildirimi müteakip düzeltecek ve EK-D'deki protokole göre hareket edecektir.

f. Belgelendirme ve ara denetimler sonrası kuruluşlar; EK-E’deki “AQAP Denetim Geri Besleme Formu”nu doldurarak aqapyonetim@msb.gov.tr mail adresine gönderecektir.

AQAP Belgesine Sahip Olan Firmaların Sorumlulukları :

a. Belgelendirmeye esas alınan KSD'de belirtilmiş disiplin/yöntemleri istisnasız uygulayacak ve idamesini sağlayacaktır.

b. KSD'de ilgili AQAP Kalite Sistem Standardı çerçevesinde yapmayı plânladığı değişiklikleri önceden Klt.Ynt.D.Bşk.lığına bildirecektir. Klt.Ynt.D.Bşk.lığı, değişiklik bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde değişikliğe ilişkin olumsuz cevap vermezse, bu değişiklikleri uygulamaya koyabilecektir.

c. Belgenin geçerlilik süresi içerisinde MSB heyetince 48 saat önceden haber verilerek yapılacak ara tetkiklere ilişkin gerekli tertip ve düzeni sağlayacaktır.

ç. Ara tetkikler esnasında tespit edilen ve yazılı olarak bildirilen uygunsuzlukların düzeltildiğine dair Klt.Ynt.D.Bşk.lığını bilgilendirecektir.

d. Firma tarafından, süresi dolacak belgenin yenilenmesinin istenmesi hâlinde, bu talep belge geçerlilik süresinin bitiş tarihinden en az 3 (üç) ay önce, yenileme başvurusu yapılarak Klt.Ynt.D.Bşk.lığına bildirilecektir. Bu kapsamda, yönergede belirtilen işlem ve uygulamaları takip edecektir.

e. Firmanın; üretimini durdurması, işçilerini işten çıkartması, tesisini taşıması, üretimin cinsini değiştirmesi veya ad ve ünvanını değiştirmesi durumunda, bu değişiklikleri 10 (on) iş günü içerisinde MSB. Klt.Ynt.D.Bşk. lığına bildirecektir. Firma bu kapsamdaki bildirimi yapmadığı takdirde, herhangi bir ihtara gerek duyulmaksızın Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü onayı ile AQAP belgesi iptal edilecektir. Bu durumda, firmanın yeniden belge verilmesini talep etmesi durumunda, belgelendirme işlemleri yeni müracaat olarak işleme alınacaktır.


Okunma Sayısı : 5744