Düzenleme Tarihi : 23.02.2017

Tedarikte Devlet Kalite Güvence Faaliyetleri

 MSY.:202-4(C) TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesi

Yüklenici firmalarda sözleşme süresince aynı kalitede ürün elde edildiğinin ve sözleşme öncesi belgelenen ISO/AQAP kalite güvence sisteminin işletildiğinin değerlendirmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini yürürlükteki TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesi yönergesi esaslarına göre yürütmek üzere yüklenici firma tesislerinde üretim boyunca Devlet Kalite Güvence Temsilcisi (DKGT) görevlendirilir.

Tedarik edilen üründe, teslimat sırasında yapılan muayenede teknik şartnamesine uygun olsa bile, envantere alındıktan sonra depolama ve kullanma aşamalarında son muayene sırasında tespit edilememiş bazı uygunsuzluklar ve problemler ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, yüksek teknoloji gerektiren ana silâh sistemleri, destek sistemleri, malzeme ve hizmetlerin tedariğinde, sözleşmede belirlenmiş maliyet, kalite, programa uygun üretimin tasarım aşamasından başlayarak ömür devri boyunca denetim altında tutulması gerekmektedir. Bu anlayış çerçevesinde kalite yönetimi kavramı ortaya çıkmıştır. Bunun ötesinde maliyet ve zaman yönetimi kavramlarının da artan rekabet koşullarında önem kazanmasıyla kalite konusu dahil tüm faaliyetlerde risk yönetimi uygulamaları gündeme gelmiştir.

DKGT; sözleşme kapsamındaki garanti şartlarını inceler ve bu konudaki gereken işlemleri denetim plânına koyar. DKGT, kalite güvence faaliyetlerine ilişkin görevlerden sözleşme ve delegasyon kapsamında olanlarını nasıl yapacağını ve bunlara ilişkin zaman çizelgesini de belirten bir kalite denetim plânı hazırlamalıdır. Kalite plânı aşağıda bahsedilecek konuları kapsar.

Müteahhitin sözleşme ve kalite güvencesi sistemi gereği hazırlaması gereken Kalite Güvencesi Plânını ve diğer dokümantasyonun değerlendirilmesi,

Kalite Güvence Sisteminin yeterliliğinin ve uygunluğunun periyodik olarak değerlendirmesi,

Üretim ve servis hizmetinin periyodik olarak yapılan denetleme faaliyetleri ile doğrulanması,

Ürünün veya alt kalemlerinin uygunsuzluğu durumunda, yeni bir ürün, proses ve testin kalitesini belirlemek amacıyla veya bir ürünün hatalı olduğuna / olabileceğine dair belirtiler olduğunda; zorunlu ürün doğrulanması yapılması,

Teknik veri paketinde şart koşulan karakteristiklere uygun olmayan malzemelere yönelik düzeltici işlemlerin denetimi ve onaylanması,

Üretimin istenen kalite ve özelliklerde elde edilmesi için özel dikkat ve işlem isteyen Kritik Proseslerin (üretim aşamalarının) tanımlanması,

Ürünün teknik dokümanlarında tanımlandığı ve daha sonra üretilen üründe ulaşıldığı şekliyle fiziksel ve fonksiyonel karekteristiklerinin; özetle Konfigürasyon

Uygunluğunun Değerlendirilmesi,

Kalibrasyon Kontrolunun gereklerinin yapılıp yapılmadığının denetlenmesi,

Yardımcı Ölçü Aleti Değerlendirmesinin yapılması,

Girişten teslimata kadar Malzeme ve Hizmetlerin Kalitesinin Doğrulanması,

Üretim ve kalite durumunun Raporlandırması ve İletişim,

Alt (taşeron) firmalarda Kalite Güvence İşlemlerinin denetimi,

Ürün kalitesinin artırılmasına, maliyetin düşmesine yönelik Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarında aktif olarak görev alınması, Firmaya yönelik risk analizi yapılması,

Emniyet , Gizlilik ve Güvenlikle ilğili işlemlerin yapılması.

 


Okunma Sayısı : 3304