ANA SAYFA BAKAN KURUMSAL BİRİMLER BASIN FAALİYETİ HİZMETLER SİTE HARİTASI
Bakanlık Geri

Hulusi AKAR

Bakan

1952’de Kayseri’de doğan Hulusi AKAR, ilk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamayı müteakip 1972’de Kara Harp Okulundan, 1973’te Piyade Okulundan ve 1982’de Kara Harp Akademisinden mezun olmuştur.

Kırk dokuz yıl üniforma giydiği askerlik hayatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve NATO’nun çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh subaylığı görevleri ile Bosna-Hersek Türk Görev Kuvvet Komutanlığı (1997-1998), Tunceli/Hozat’ta İç Güvenlik Tugay Komutanlığı (1998-2000), Kara Harp Okulu Komutanlığı (2002-2005), Kara Harp Akademisi Komutanlığı (2005-2007), Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı (2007-2009) ve 3'üncü HRF Kolordu Komutanlığı (2009-2011) görevlerinde bulunmuştur. ...

Devamı

MSB | Millî Savunma Bakanlığı

04 Nisan 1989 tarih ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Talimatı

“Türkiye’de ilmi araştırma, inceleme yapmak ve film çekmek isteyen yabancılar veya yabancılar adına müracaat edenler ile yabancı basın-yayın mensuplarının tabi olacakları esaslar.” 

 

Karar Sayısı : 88/12839

 

Kabul Tarihi : 4/4/1988

 

Amaç

Madde 1- Bu Esaslar’ın amacı, Türkiye’de ilmi araştırma, inceleme, arkeolojik kazı ve benzer çalışmalar yapmak ve film çekmek isteyen yabancı gerçek ve tüzel kişiler veya bunlar adına faaliyet gösteren T.C. uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin çalışmalarına müsaade edilmesi ile ilgili esas ve usulleri tespit ve yabancı basın-yayın mensuplarının bu konulardaki faaliyetlerinin düzenlenmesidir.

 

Kapsam

Madde 2- a. Bu Esaslar, Türkiye’de; karada havada, denizde, deniz altında akarsu ve Göllerde, arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılmak istenen inceleme, ilmi araştırma ve Arkeolojik kazıları, bu konularda ses bandı, video ve film çekimlerini kapsar. Bu tür faaliyetler için önceden izin alınması gerekir ve kendisine izin verilenlere, ayrıca bir mihmandar tahsis olunur.

 

            b. (a) fıkrasında belirtilen ilmi araştırma, inceleme ile arkeolojik kazılar dışındaki her türlü konuda, kamuya açık yerlerde yabancı gazeteciler ile radyo ve TV muhabirlerinin haber ve bilgi toplamaları, olay ve faaliyetleri izlemeleri, tanıtma ve mülakat yapmaları, fotoğraf çekmeleri, ses bandı, video ve film almaları serbesttir. Bu konularda yabancı basın-yayın mensuplarına yardımcı olmak üzere sürekli ve geçici basın merkezleri kurulması dâhil, gereken ve mümkün olan kolaylıklar sağlanır.

 

Bu amaçla Türkiye’ye gelen ve geçerli basın kartı bulunan basın-yayın organları temsilcilerinin çalışmalarında uygulanacak esaslar, Dışişleri Bakanlığı ile Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından müştereken düzenlenir.

 

(Ek: RG 10/11/2003-25285) (a) fıkrasında belirtilen konular dışındaki tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel film çekimleri ile ticari film çekim müracaatları hakkında Sinema Video ve Müzik Eserleri Yapımcıları ile Film Çekmek İsteyen Yabancılar ve Yabancılarla Yapılacak Ortak Yapımlar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

İzin

Madde 3- İzin almak için yapılacak müracaatlar, söz konusu araştırma, inceleme veya çekilecek film, çalışma süre ve yerleri ile müracaat sahibi hakkında gerekli bilgileri ihtiva eder.

Müracaat sahibinin yapacağı araştırma ve inceleme konusunda eseri olup olmadığı, izin verilmesi sırasında göz önünde tutulur.

(Değişik/Ek: RG 10/11/2003-25285) Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına ilişkin müracaatlar; yurt içinde kendi büyükelçiliği vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına, yurt dışında ise Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yapılır. Dışişleri Bakanlığı yapılan müracaatı değerlendirir, konunun özelliğine göre ilgili bakanlık ve kuruluşların da görüşlerini alır ve sonucunu ilgiliye bildirir.

Arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları dışındaki müracaatlar, doğrudan araştırma, inceleme, çekim ve benzeri çalışmanın yapılacağı mahaldeki birime veya bu birimin bağlı olduğu idareye bizzat veya posta (fax, e-mail vb.) yoluyla yapılabilir. Müracaatlar en geç beş gün içinde sonuçlandırılır. Müracaatlar ve sonuçları hakkında ilgili diğer makamlara bilgi verilir.

 

Deniz Araştırmaları

Madde 4- Denizlerde yapılacak su üstü ve su altı araştırmalarına, bu konuda katıldığımız milletlerarası anlaşmalar ile ilgili mevzuatımız hükümleri çerçevesinde izin verilebilir.

 

İzin Verilmeme ve İptal

Madde 5- Milli Güvenlik ve Milli menfaatlerimize zararlı mahiyette olabilecek inceleme ve araştırma ve film çekimlerine izin verilmez. Çalışma izni dışında faaliyet gösterenler veya faaliyetleri zararlı görülenlerin izinleri iptal edilir.

 

İlgili Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması

Madde 6- Askerî yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri, Devlet arşivleri, kütüphaneler ve müzelerde yapılan inceleme ve araştırmalarda, arkeolojik araştırma ve kazılarda; müracaat sahibi özel olarak verilmiş iznin kapsamı dışında kalan hususlarda, o yerin kendi ilgili mevzuatı uygulanır.

 

Araştırma ve İnceleme Sonrası İşlem

Madde 7- (Değişik: RG 10/11/2003-25285) İzin alarak araştırma ve inceleme yapanlar, hazırladıkları ilmi rapor ve yayınladıkları eserin bir örneğini, izni aldıkları makama verirler.

 

Atıf

Madde 8- Sair mevzuatla 14/1/1983 tarihli ve 83/5963 sayılı Kararnameye yapılan atıflar, bu Kararnameye yapılmış sayılır.

 

Yürürlük

Madde 9- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 10- Bu Esaslar’ı Dışişleri Bakanlığı yürütür.