Düzenleme Tarihi : 05.06.2015

İşçi İşlemleri

Askerî işyerlerinde istihdam edilen işçilerle ilgili iş ve işlemler, yürürlükteki Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile her iki yılda bir işletme düzeyinde akdedilen Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

 

İŞÇİ ALIMLARI

Askeri İşyerlerine İşçi Alımı

Millî Savunma Bakanlığına bağlı askerî işyerlerine işçi ihtiyaçları, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine uygun olarak Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığından alınacak izne istinaden, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te (R.G. Tarih: 09/08/2009, Sayı:27314) belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İşkur) aracılığı ile karşılanmaktadır.

Aranan Şartlar

 • Genel Şartlar;
  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olması,
  • 18 yaşını tamamlamış olması,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,
  • 4045 sayılı Kanun'un 1'inci maddesi gereğince, hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması şartları aranır.
 • Özel şartlar;
  •  İşçi alımına ilişkin yayımlanan ilanlarda belirtilir.

Yukarıda belirtilen şartlara sahip iseniz, Türkiye İş Kurumuna başvuru yapınız.

Detaylı bilgi için Türkiye İş Kurumu İnternet Adresi : www.iskur.gov.tr


Okunma Sayısı : 77015